4.2 Elektrolisis
1. Elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik
    mengalir melaluinya.
2. Arus elektrik boleh dialirkan melalui elektrolit dengan menggunakan dua elektrod seperti
    yang ditunjukkan dalam rajah.
  
       
 
3. Elektrod yang disambungkan  kepada terminal positif bateri dinamakan anod, manakala
    terminal negatif dinamakan katod.
4. Semasa elektrolisis, ion negatif akan bergerak ke anod. Oleh itu, ion ini dikenal anion.
5. Ion positif akan bergerak ke katod semasa elektrolisis. Ion ini dikenal sebagai kation.
6. Pembentukan unsur-unsur di anod dan di katod berlaku apabila ion-ion menyahcas.
    Misalan:
    Dalam elektrolisis sebatian AB lebur, AB,membebaskan ion-ion.
                                                AB " An+ + Bn-
   Di anod
   Ion Bn- menyahcas dengan membebaskan n elektron dan membentuk atom B.
                                                Bn- " B + ne-
   Di katod
   Ion An+ menyahcas dengan menerima n elektron dan membentuk atom A.
                                                An+ + ne-" A
7. Proses elektrolisis melibatkan dua langkah.
   Langkah 1    Pergerakan ion-ion
 
                            Ion-ion positif akan bergerak ke katod.
                            Ion-ion negatif akan bergerak ke anod.
 
   Langkah 2   Nyahcas
 
                            Ion-ion positif menerima elektron.
                            Ion-ion negatif membebaskan elektron.
 
8. Misalan:
    Dalam elektrolisis plumbum(II) bromida lebur, plumbum(II) bromida dileburkan untuk
    menghasilkan ion-ion Pb2+ dan Br -.
 
   Ion Pb2+ bergerak ke katod manakala ion Br - bergerak ke anod.
 
   Di katod: Setiap ion Pb2+ menerima 2 elektron untuk membentuk atom plumbum, Pb.
                                                Pb2+ + 2e- " Pb
   Di anod: Setiap ion Br - membebaskan 1 elektron  untuk membentuk atom bromin, Br.
                                               Br - " Br + e-
   Dua atom bromin bergabung untuk menghasilkan satu molekul bromin
                                                Br + Br "  Br2
9. Dalam proses elektrolisis, tenaga elektrik dialirkan ke dalam elektrolit bagi menghasilkan
     tindakan balas kimia.
10. Oleh itu, semasa elektrolisis, tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga kimia.
 
Asah Minda
Penerangan elektrolisis harus mengandungi 3 aspek utama:
-Ion-ion yang hadir dalam elektrolit
-Pergerakan ion-ion ke anod dan ke katod
-Nyahcas yang berlaku di anod dan katod
 
 
 
 
Muka Surat Seterusnya - Sila klik di sini
 
 
 
                                                                                                                                                                
Perkataan atau frasa yang diwarnakan biru - frasa penting yang perlu diingat kerana soalan SPM sering berpandukan isi tersebut.
 
                                                                                                                                                                
Persamaan yang diwarnakan ungu - persamaan kimia yang perlu dihafal kerana persamaan tersebut 
sering ditanya dalam peperiksaan SPM.
 
1