THE HISTORY GALLERY


Golden Flower Galaxy of Stars - Jin Hua Man Tian Xin Sold
Wu Di - Unrivalled Sold
Big Head Boy - Da Tou Zai Sold
Lightning Leopard - Dian Guan Hua Bao Sold
Red Diamond - Hong Zuan Shi Sold
Red Flower Horn - Hong Hua Jiao Sold
Yellow Precious Stone - Huang Mian Bao Shi Sold
Golden Flower Galaxy of Stars - Jin Hua Man Tian Xin Sold
Pearl Leopard - Zhen Zhu Hua Bao Free
Super Crystal - Zhao Ji Shui Jin Sold
New Generation Golden Flower- Jin Hua Ping Zhong Sold


Handphone : 98636232
Email : aquaticworld88@hotmail.com