บีเอส ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานเผาขยะอย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงการปลอดมลภาวะ และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม


ท่านจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

แนวคิด

รายละเอียดของโครงการ

ระบบการทำงาน

กระบวนการทำงาน

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ

ข้อมูลและผลการตรวจวัด

เกี่ยวกับผู้ผลิต

ติดต่อกับเรา

 


ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ portsspp@yahoo.co.th

Est:Since 2004
Update Jan,2006