Ting  Ting  Album Gallery One

 

        Ting Ting,  (May, 1996, Gui Yang)                                          Oct, 1995, Tian Tan Park, Beijing
 

  

             Oct., 1995, San Yuan Qiao, Beijing                                                   Mar., !995,  Gui Yang