Diskusia na tému: Slovenské národné povstanie
Slovenské národné povstanie
 
názor autorov
          Slovenské národné povstanie -obdobie protifašistickej rezistencie, ktoré bezpochyby patrí k najvýznamnejším udalostiam v novodobých dejinách Slovenska. Ba možno povedať, že z hľadiska zachovania národa a prihlásenia sa Slovákov k moderným demokratickým, občianskym a antifašistickým hodnotám Európy ide o udalosť najdôležitejšiu. Slovenské národné povstanie sa zaradilo medzi najvýznamnejšie protifašistické vystúpenia vo vojnou zasiahnutej Európe a postavilo tak Slovákov do tábora národov bojujúcich proti nacizmu a fašizmu. Slováci v SNP určitým dielom prispeli ku konečnej porážke nacizmu a k jeho zániku, a navrátilo tým národu česť a dôstojnosť a zároveň odčinili omyly, ktorých sa dopustili oni, ale hlavne slovenské politické špičky v predchádzajúcom období tým, že stáli vo vojnovom konflikte na strane hitlerovského Nemecka.
          Po 6. októbri 1938 (vyhlásenie autonómie Slovenska) a 14. marci 1939 (vytvorenie Slovenského štátu) sa mnoho ľudí neuspokojilo s rozbitím Česko-Slovenskej republiky (ČSR) a s existenciou nedemokratického autoritárskeho režimu, orientujúceho sa na Nemecko. Vznikali odbojové skupiny, ktoré sa kontaktovali s česko-slovenským odbojom v zahraničí a pripravovali tak pôdu pre ozbrojené vystúpenie proti nacizmu a proti domácej vláde, ktorá s ním sympatizovala. Odbojári si jasne uvedomovali nebezpečenstvo, ktoré hrozí Slovákom a slovanským národom zo strany nemeckého nacizmu a svoju budúcnosť videli v obnovení predvojnovej ČSR, ktorá by bola sociálne spravodlivejšia a slovenský národ by v nej mal rovnocenné postavenie s českým národom. Tomu podriadili odbojové skupiny svoju snahu a aj preto boli ochotné pristúpiť na kompromisy, aby tak našli spoločnú platformu a skĺbili svoje odlišné názory do jednoliateho odbojového prúdu. Výslednicou tohto úsilia bolo spontánne vypuknutie SNP. Napriek tomu, že SNP nebolo dostatočne koordinované s postupom Červenej armády (ČA), vypuklo v nepriateľskom obkolesení a nebola mu zabezpečená dostatočná pomoc zo zahraničia, napriek tomu, že nepriateľ mal prevahu v ťažkých zbraniach a nepomerne viac bojových skúsenosti, podarilo sa vzdorovať mu a uhájiť povstalecké územie na dva mesiace. Je pozoruhodné, s akou zarputilosťou a nepoddajnosťou dokázali odolávať povstalci jednotkám najmocnejšej európskej armády. Povstalci, partizáni ale aj jednoduchí ľudia tým vyslali jednoznačný signál bratislavskej vláde, že zavliekla Slovensko do 2.svetovej vojny na nesprávnej strane, a hoci je vládou legálnou, stráca od 29.8.1944 nad veľkou časťou Slovenska kontrolu a prestáva tak byť vládou legitímnou. Statočný odpor slovenských jednotiek a príslušníkov iných národov v SNP, priniesol okrem mnohých pozitív samozrejme aj obete. Nešlo len o škody materiálne, ale mnohí zaplatili svoju povstaleckú daň zničeným zdravím či hodnotou najcennejšou - životom. A práve týmto ľuďom a ich pamiatke je venovaná táto stránka.
                  
          Účelom tejto stránky však nie je len pripomenúť minulosť slovenského národa a slávne obdobie SNP, stránka je zároveň určená súčasníkom - záujemcom o našu históriu. Nemá ambíciu byť vyčerpávajúcim a čo najpresnejším opisom SNP - skôr je snahou autorov prehľadne, zrozumiteľne a jednoducho priblížiť slovenský protinacistický odboj laikom a zvýšiť historické povedomie o téme, ktorá bola v minulosti   deformovaná socialistickou historiografiou a dnes býva zaznávaná neoľudáckymi historikmi.