การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบประดับ ใบ และลำต้นเหนือดินของพืชวงศ์กก 5 ชนิด
Systematic Anatomy of 5 species of Sedges (Cyperaceae)

ผู้วิจัย : น.ส.กมลหทัย พูลพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวร
จากการศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของใบ ใบประดับและลำต้นเหนือดินของพืช วงศ์กก 5 ชนิด คือ Kyllinga polyphylla Willd. ex Kunth, Cyperus laxus Lam., C. rotundus Linn., C.tenuiculmis Boeck. และ C. pulcherrimus Willd. & Kunth โดยการลอกผิวและ ตัดตามขวางโดยใช้ กรรมวิธีพาราฟิน พบว่า ลักษณะที่ได้จากการลอกผิวใบ ใบประดับและ ลำต้นเหนือดินที่สามารถ นำมาใช้ในการจัดจำแนกพืชวงศ์กก ทั้ง 5 ชนิดคือ จำนวนแถวของ ปากใบที่อยู่ระหว่าง เนื้อเยื่อลำเลียง รูปร่างของเซลล์ประกบเซลล์คุม จำนวนแถวของเซลล์ เอพิเดอร์มิส บนกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียง และระหว่างกลุ่มเนื้อเยื่อลำเลียง ผลึกซิลิกาที่เซลล์เอพิเดอร์มิส ของลำต้นเหนือดิน และจำนวน ผลึกซิลิกาที่พบในเซลล์เอพิเดอร์มิสของ ใบประดับ ส่วนลักษณะที่ได้ จากการตัดตามขวาง แผ่นใบ ใบประดับและลำต้นเหนือดิน ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดจำแนก ระดับชนิดได้คือ โพรงอากาศ รูปแบบของ สเกลอเรงคิมา ที่อยู่ติดกับ เอพิเดอร์มิส จำนวนชั้นและชนิดของ เนื้อเยื่อ ในแต่ละชั้นของ บันเดิลชีท และรูปร่างในภาคตัดขวาง ของใบและใบประดับ
Back to Biology KKu's Homepage


1