ผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานีและวารินชำราบ
แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฏกระทรวง
ฉบับที่ 149 ( พ.ศ. 2536 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2515

มาตราส่วน 1 : 25,000

1. เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย แนวเขตผังเมืองรวม
2. เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เขตอำเภอเมือง
3. เขตสีแดง ที่ดินประเภทพานิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เขตเทศบาลนคร
4. เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เขตเทศบาล
5. เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ทางหลวง ถนน
6. เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ถนนโครงการ
7. เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ถนนลูกรัง ถนนพื้นอ่อน
8. เขตสีเทาอ่อน ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ทางรถไฟ
9. เขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภทสถาบันราขการ การสาธารณูโภคและสาธารณูปการ สะพาน
แม่น้ำ ห้วย
หนอง บึง1