ความหมายของซอฟต์แวร์

                ซอฟต์แวร์  (Software) หมายถึง คำสั่งที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อได้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการ ซึ่งชุคำสั่งดังกล่าวเราเรียกว่า  โปรแกรม (Program)

                ซอฟต์แวร์นี้ เป็นตัวประสานงานระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการเขียนชุดคำสั่งต้องเขียนคำสั่งที่แสดงขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดและสมบูรณ์เพื่อให้เครื่องทำการประมวลผลโดยให้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการอย่างถูกต้อง ในการประมวลผลงานใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้จะต้องนำโปรแกรมเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน  ซีพียู  หลังจากนำโปรแกรมเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้ว  เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้ด้วยตนเองโดยการควบคุมของหน่วยควบคุม (Control Unit)

 

ประเภทของซอฟต์แวร์

                ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภทแบ่งได้เป็น 2  ประเภท  คือ

  1. โปรแกรมควบคุมระบบ  (Operating  System)

โปรแกรมควบคุมระบบ  เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางระหว่าง Hardware และ Software  อื่น ๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมขั้นตอนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น CPU อุปกรณ์รับ -  ส่งข้อมูล เป็นต้น

  1. โปรแกรมประยุกต์  (Application  Software)

โปรแกรมประยุกต์  หมายถึง  โปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นด้วยภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ  เช่น  โปรแกรมจัดทำบัญชีเงินเดือน ( Payroll)  โปรแกรมควบคุมระบบสินค้าคงคลัง (Inventory) ซึ่งมักมีเงื่อนไขหรือแบบฟอร์มแตกต่างกันตามความต้องของผู้ใช้

1