computer

จำนวนผู้เข้าชม
ความหมายของคอมพิวเตอร์
ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์
การทำงานของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
CPU
       แนะนำ
       ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากจุดประสงค์หลักของเว็บนี้คือเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองโดยข้อมูลทั้งหมด ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนในบางเรื่องแต่ก็จะพยายามนำเสนอให้ดีที่สุด ที่จริงแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนักเพียงแค่มีความสนใจที่จะศึกษาและทดลองใช้งานในไม่นานก็เก่งได้แน่นอนครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
ผู้จัดทำ
สมุดเยี่ยม
สมุดเยี่ยม
MAINBOARD
HARDDISK
RAM
CD-ROM
DISH-DRIVE
DISPLAY CARD
webboard webboard
SOUND CARD
MONITER
MODEM
PRINTER
SCANNER

Links

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 88 ม.4 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0-4461-4937 ต่อ 102,104, 0-4465-8090   โทรสาร : 0-4461-3937 ต่อ 133
E-MAIL : STK026@HOTMAIL.COM
1