התוא תבייחמ תיטפשמה תכרעמה ידיבש הרידאה המצועה
התוא םיליעפמה תוגהנתה תניחבמ בברמ הייקנ תויהל
.תואריהל םג ךירצ קדצה - התוא םיחנמה םיכרעה חורב

תאזה תכרעמה יכ החיכומה ,תובר ינימ תחא "המגוד" דוע ןלהל
.ןיררוע אלל ,טילשל יוביג תתל הדעונ הארנה לככו םעמ תמרומ

וילא םיברוקמה יכרצ יפל ,תואיצמה תא תוועל גהונ ןוילעה טפשמה תיב
השק ןפואב ףאו ,היטרקומדב עגופ ןכא קרב ןורהא

תסנכ יקוח לוספל טפשמה יתב ללכל רשפאמ אוה ותוינידמב
,טיפשל רחביש אשונ לכ אוה ךפוה ןכ ותושעבו
םייגולואידיא םיאשונ ללוכ
:ינטרפ הרקמב תמאה תוויעל המגוד ןלהל
םידבכנה םיטפושה דובכ דציכ ואר
רנרוד הילד תטפושה 'בכו ימדק בקעי טפושה 'בכ ,קרב ןורהא אישנה 'בכ
;ןיד תא תוועל ורחב ןוילע טפשמ תיב יטפוש
תורחא תודבוע ןיעדויב ופליסו תויקלח תודבוע לע וכמתסה םה
!וקופיס לע אב אל םלועמ רתועה

ןוטלשה ילדחמ תא חייטל הרטמב םידבוכמה םיטפושה ושע תאז לכו
םהיברוקמ לש םיסרטניא לע ןגהל ןיפוליחלו
ןאכ הרובק תמאה


קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב

'ג - 4556/97 ץ"גב

קרב 'א אישנה דובכ

:ינפב

ימדק 'י טפושה דובכ

רנרוד 'ד תטפושה דובכ

לט ןורוד

:רתועה

דגנ

הנידמה תוריש ביצנ .1

:םיבישמה

תוינפ לע הנוממהו הנידמה תוריש ביצנ ןגס .2

רוביצה

יאנת-לע וצ ןתמל הריתע

ןיד קספ

ידכ ךות .םילשוריב הדובעל ירוזאה ןידה-תיבל ,ותדיבעמ ,הנידמה דגנכ העיבת שיגה רתועה
תויטפשמ תולאש רפסמ ביצנל הנפיה ובו הנידמה תוריש ביצנל בתכמ רתועה חלש ,ךכ
תחא השקב הבו ,וז הריתע 23.7.97 םויב השגוה ,עיגהל ביצנה תבושת הששובשמ .תוינורקע
.רתועה לש ובתכמ לע בישהל ביצנל תורוהל איהו הדיחיו

לש יטפשמה ץעויה תאמ ובתכמל הבושת רתועל החלשנ הריתעה תשגה רחאל םייעובשכ
הז טפשמ תיבל רתועה הנפ ,הב רמאנה לע ססבתהבו ,וז הבושת רואל .הנידמה תוריש תוביצנ
תועמשמ יכ קומינב ,ימדק טפושה ידי-לע 15.8.97 םויב התחדנ ותשקב .ותריתע ןוקיתל השקבב
ןודיש בכרהל חתפ ימדק טפושה ריתוה ,תאז םע .תרחא הריתע תשגה הניה שקובמה ןוקיתה
הריתע שיגהל אלש רחבי רתועהו הדימב ,הריתעה ןוקיתל השקבב םג שדחמ ןודל הריתעב
.תדרפנ

Page 2 of 2
ןוקיתל ותשקבב ונא םג אופיא ונייע .השדח הריתע שיגהל אלש ,הארנה יפכ ,רחב רתועה
.ימדק טפושה לש וימעטמ תאזו ,ןוקיתה תא ריתהל םוקמ ןיא ןכא יכ ונתעד החנו הריתעה

וקופיס לע אב רתועה ןכש ,ףסה לע תוחדיהל ונינפלש הריתעה ןיד ,םיניינעה תולשלתשה רואל
ןבומ ךא .וז הריתע רדגב רחא דעס לכ ודי לע שקבתנ אלו וידיל תוביצנה תבושת תרבעה םע
.ול הרומש תרחא הריתע שיגהל רתועה לש ותוכזש אוה

.תיחדנ הריתעה

.(12.11.97) ז"נשתה ןוושחב בי ,םויה ןתינ

ת ט פ ו ש     ט פ ו ש     א י ש נ ה

רוקמל םיאתמ קתעה

ישאר ריכזמ - ןהכ והירמש

COURT


,תודבועה לכ תא תפקשמ הנניא הטלחהה
!וקופיס לע אב אל םלועמ רתועה
ןאכ םגו ןאכ הרובק תמאה

יתימאה הפוצרפ תא רנרוד הילד טפושה הפשח דבעידב
יחרזא ךילהב רערעמ לע םויא

מדוע אין למנות את אליקים רובינשטיין לשופט עליון

1