หม้อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ  ช่อแฮศรีเมือง  ลือเลื่องแพะเมืองผี  คนแพร่นี้ใจงาม

เครื่องหมายประจำจังหวัดแพร่
      แผนที่ของภาคเหนือ
      อาณาจักร
      ลักษณะภูมิประเทศ        
      อาณาเขตติดต่อ
      ขนมธรรมเนียมประเพณี
      ภูมิประเทศ จ.แพร
      ภูมิอากาศ จ.แพร
     อาชีพประชากร จ.แพร
  การเดินทางไปเที่ยว จ.แพร
     พระธาตุช่อแฮ
     อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
     ถ้ำผานางคอย
     แพะเมืองผี
     กลุ่มพระธาตุวัดต่างๆ
     ประวัติผู้จัดทำ 1
     ประวัติผู้จัดทำ 2
    ประวัติอาจารย์ผู้สอน

          
    ลักษณะภูมิประเทศ  
หมายถึง   ลักษณะของแผ่นดินที่อาจมีลักษณะสูงๆ
 ต่ำๆ เป็นภูเขาที่ราบ ที่ราบสูง  แม่น้ำ หนอง บึง ซึ่งลักษณะภูมิประเทศแต่ละแบบ
 ต่างมีความสำคัญต่อชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชากรที่อาศัยในภูมิประเทศนั้น   
 ก่อให้เกิดอาชีพสำคัญต่างๆ  กันเช่น   บริเวณที่ราบลุ่มหรือ    ที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ   
 มักมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น   มีอาชีพทำการประมง    และทำการเพาะปลูก
 เป็นอาชีพหลัก ส่วนบริเวณที่สูงหรือแถบเทือกเขา  มักมีประชากรเบาบางประกอบ
 อาชีพต่างๆกัน  เช่นทำป่าไม้ทำเหมืองแร่  หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ตามแต่ทรัพยากร
 ในบริเวณนั้นๆ  จะอำนวยจากแผนที่แสดง   ลักษณะภูมิประเทศ   ของประเทศไทย
 เราสามารถ  แบ่งลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยได้เป็น  6 เขต คือ เขตภูเขา
 และที่ราบระหว่างภูเขาภาคเหนือ เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เขตที่ราบ
 ภาคกลาง    เขตภูเขาและที่ราบชายฝั่งภาคตะวันออก   เขตภูเขาและที่ราบชายฝั่ง
 คาบสมุทรภาคใต้     และเขตภูเขาภาคตะวันตก   ลงสุ่แม่น้ำสาละวิน   เขตภูเขา
 และที่ราบระหว่างภูเขาภาคเหนือ
                                          

                         ภาพ  ลักษณะของภูมิประเทศของภาคเหนือ


                             
   เขตภูเขาและที่ราบระหว่างภูเขาภาคเหนือ ได้แก่ บริเวณพื้นที่ของจังหวัดในภาคเหนือ
  รวม 9  จังหวัด  คือ ลำปาง  ลำพูน   แม่ฮ่องสอน   เชียงใหม่    เชียงราย    พะเยา    แพร่
 น่าน และอุตรดิตถ์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาและหุบเขาสลับกันเป็นแนวยาวจากเหนือมาใต้   
 ถ้านับทิวเขาจากตะวันออกไปทางตะวันออกก็ประกอบด้วย   ทิวเขาถนนธงชัย     ทิวเขาแดนลาว   
 ทิวเขาขุนตาล  ทิวเขาผีปันน้ำ  และทิวเขาหลวงพระบาง   (ดอยอินทนน    ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุด
 ของประเทศไทยก็อยู่ในบริเวณของทิวเขาถนนธงชัย ดอยนี้สูงประมาณ 2571 เมตร ) ทิวเขาสูง
 เหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธาร ที่สำคัญหลายสาย  ได้แก่แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง  แม่น้ำยม 
 และ แม่น้ำน่าน   ซึ่งไหลผ่านบริเวณที่สูงภาคเหนือลงมาสู่ที่ราบภาคกลางและมาบรรจบกันเป็น
 แม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งเริ่มจากตรงที่แม่น้ำปิง  และแม่น้ำน่าน  มาพบกันที่   ตำบล   ปากน้ำโพ   
 อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์  แล้วไหลลงสู่อ่าวไทย   นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายอื่นๆ  อีก เช่น 
 แม่น้ำกก  และแม่น้ำอิง   ไหลไปทางเหนือลงสู่แม่น้ำโขง   แม่น้ำปาย  และแม่น้ำเมยไหลไปทาง
 ระหว่างทิวเขาต่างๆ  เหล่านี้จะมีหุบเขาที่มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ  และมีแม่น้ำไหลผ่าน   ทำให้
 ดินอุดมสมบูรณ์ใช้ปลูกพืชผลดี  เพราะเป็นดินที่เกิดจากแม่น้ำพัดพาเอาดินตะกอน  จากไหล่เขา
 มาทับถมไว้ที่บริเวณที่ราบแคบๆ จึงกลาย
ป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีความสำคัญต่อเศรษกิจของ
 ภาคเหนือ อย่างมาก  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีเมืองสำคัญของภาคเหนืออยู่หลายเมือง   
  เช่น  เชียงใหม่   ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ลำปาง  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัง  แพร่  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม
 น่าน  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน   เป็นต้น

        จัดทำโดย   นางสาว กัญญารัตน์  ปวนสาย    นางสาว สายฝน   เจริญศรี      ชั้นม.6/1
     โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา   ต.สรอย    อ.วังชิ้น    จ.แพร่   54160
1