หม้อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ  ช่อแฮศรีเมือง  ลือเลื่องแพะเมืองผี  คนแพร่นี้ใจงาม

เครื่องหมายประจำจังหวัดแพร่
      แผนที่ของภาคเหนือ
      อาณาจักร
      ลักษณะภูมิประเทศ        
      อาณาเขตติดต่อ
      ขนมธรรมเนียมประเพณี
      ภูมิประเทศ จ.แพร
      ภูมิอากาศ จ.แพร
     อาชีพประชากร จ.แพร
  การเดินทางไปเที่ยว จ.แพร
     พระธาตุช่อแฮ
     อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
     ถ้ำผานางคอย
     แพะเมืองผี
     กลุ่มพระธาตุวัดต่างๆ
     ประวัติผู้จัดทำ 1
     ประวัติผู้จัดทำ 2
    ประวัติอาจารย์ผู้สอน

                        ประวัติของภาคเหนือ
      ภาคเหนือของประเทศไทย     เป็นดินแดนที่ปรากฎหลักฐานการต้งแต่การตั้งถิ่นฐานของ
  มนุษย์ที่ต่อเนื่องยาวนานนับหมื่นปี    ต่อมาได้พัฒนาเป็นบ้านมืองขนาดใหญ่หลายเมือง เช่น
  เชียงใหม่       ลำพูน   ลำปาง   พะเยา   แพร่    และน่าน    ภายหลังบ้านเมืองเหล่านี้ได้
  ร่วมกันก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านนา   ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่และสำคัญในภาคเหนือ 
       
             ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน     อันเป็นต้นกำเนิด
  ของแม่น้ำสายสำคัญๆ  ในภาคกลาง   แควใหญ่น้อยในภาคเหนือทำให้เกิดที่ราบลุ่มแม่น้ำ
  ซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขาอันอุดมสมบูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ    ราษฎรส่วนใหญ่จึงรวมตัว
  อยู่ในเขตนี้โดยการประกอบอาชีพ   เพาะปลูก   เลี้ยงสัตว์   และทำเหมืองแร่   นอกจาก
  นี้ทรัพยารธรรมชาติยังเอื้ออำนวยให้กิดอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมาช้านาน  


                                                      ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ
        จัดทำโดย   นางสาว กัญญารัตน์  ปวนสาย    นางสาว สายฝน   เจริญศรี      ชั้นม.6/1
     โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา   ต.สรอย    อ.วังชิ้น    จ.แพร่   54160
1