หม้อฮ่อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ  ช่อแฮศรีเมือง  ลือเลื่องแพะเมืองผี  คนแพร่นี้ใจงาม

เครื่องหมายประจำจังหวัดแพร่
      แผนที่ของภาคเหนือ
      อาณาจักร
      ลักษณะภูมิประเทศ        
      อาณาเขตติดต่อ
      ขนมธรรมเนียมประเพณี
      ภูมิประเทศ จ.แพร
      ภูมิอากาศ จ.แพร
     อาชีพประชากร จ.แพร
  การเดินทางไปเที่ยว จ.แพร
     พระธาตุช่อแฮ
     อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
     ถ้ำผานางคอย
     แพะเมืองผี
     กลุ่มพระธาตุวัดต่างๆ
     ประวัติผู้จัดทำ 1
     ประวัติผู้จัดทำ 2
    ประวัติอาจารย์ผู้สอน

                            แผนที่ของภาคเหนือ
    รูปร่างและขนาด   เมื่อพิจารณารูปร่างของประเทศไทยจากแผนที่ จะเห็นว่ารูปร่างของประเทศ

 ไทยมีลักษณะกว้างทางตอนบน   และเรียวยาวทางตอนล่าง จึงมีผู้เปรียบรูปร่างของประเทศไทยว่า
 เหมือนกับขวาน     โดยทางตอนใต้เป็นด้ามขวาน
      ขนาดเนื้อที่ของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร  โดยมีความยาวมากกว่า
 ความกว้าง   ถ้าวัดความยาวจากจุดเหนือสุดที่อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ลงไปถึงจุดใต้สุดที่
 อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  จะยาวประมาณ 1,620กิโลเมตร  และมีความกว้างจากจากจุดตะวันออกสุด
 ที่อำเภอ  สิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ไปถึงจุดตะวันตกสุดที่อำเภอสังขละบุรี    จังหวัดกาญจนบุรี

 คิดเป็นระยะทางประมาณ  750 กิโลเมตร  ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ  ในโลกแล้วประเทศไทย
 จัดว่าเป็นประเทศที่มีขนาดปานกลาง  แต่ถ้าเปรียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน
 แล้ว  ประเทศไทยจะมีขนาดใหญ่เป็นที่  3  รองจากประเทศ อินโดนีเซีย และพม่า
 

                          ขนาดของพื้นที่ภาคเหนือ

 ภาคเหนือของประเทศไทย  มีพื้นที่รวมกัน 9 จังหวัด  93,690,85   ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็นได้  58,556,781,25  ไร่
                                                                                                    


                  1.  จังหวัดเชียงใหม่   มีขนาดพื้นที่  20,107,057 ตารางกิโลเมตร
         2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน   มีขนาดพื้นที่  12,681,259  ตารงกิโลเมตร
         3. จังหวัดลำปาง    มีขนาดพื้นที่  12,533,961   ตารางกิโลเมตร

                4. จังหวัดเชียงราย  มีขนาดพื้นที่  11,678,369  ตารางกิโลเมตร
         5. จังหวัดน่าน   มีขนาดพื้นที่   11,472,072  ตารางกิโลเมตร

                  6. จังหวัดอุตรดิตถ์  มีขานดพื้นที่  7,838,592  ตารางกิโลเมตร
         7 .จังหวัดแพร่   มีขนาดพื้นที่  6,538,598  ตารางกิโลเมตร
         8. จังหวัดพะเยา   มีขนาดพื้นที่  6,335,060  ตารางกิโลเมตร
         9. จังหวัดลำพูน  มีขนาดพื้นที่  4,505,882   ตารางกิโลเมตร

        จัดทำโดย   นางสาว กัญญารัตน์  ปวนสาย    นางสาว สายฝน   เจริญศรี      ชั้นม.6/1
     โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา   ต.สรอย    อ.วังชิ้น    จ.แพร่   54160
1