จดหมายข่าว... โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

ประจำเดือน มิถุนายน 2545
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ได้พัฒนาระบบ
การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และตามยุทธ-ศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา โดยดำเนินการ ปฏิรูปทั้งระบบ กล่าวคือ ปฏิรูประบบบริหาร การศึกษาครู-อาจารย์ การประสานงานกับ ชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปการเรียนรู้โดยมุ่งหวังที่ผลผลิต สุดท้ายคือ ผู้เรียนมีคุณภาพตามที ่ชุมชน
ต้องการ มีความรู้เพียงพอในการศึกษาต่อ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความ
สุข ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำแผนพัฒนาการ
ศึกษาระยะกลางขึ้น โดยวิเคราะห์สภาพแวด
ล้อมภายในโรงเรียน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครง
สร้างและนโยบายโรงเรียน ด้านการบริการ และผลผลิต ปัจจัยที่เกี่ยวกับปริมาณและคุณ
ภาพของบุคคล ด้าน ประสิทธิภาพทางการเงิน ปัจจัยเกี่ยวกับ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และด้านการ
บริหารและ การจัดการวิเคราะห์สภาพแวด
ล้อมภายนอก 4 ด้าน ได้แก่ สภาพสังคม
วัฒนธรรม ภาพความเจริญก้าวหน้าทางเทค
โนโลยี สภาพทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการ
เมืองและกฎหมาย จากการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและปัจจัยภายนอกโรงเรียน
ได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้ “โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน
มุ่ง
พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสถาบัน
มีคุณธรรมนำความเป็นไทย”

1. โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร ์และระบบ เครือข่ายข้อมูลในโรงเรียน โดยจัดทำห้องคอม พิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1ห้องเรียน จัดระบบเครือข่าย ข้อมูลภายในโรงเรียน และจัดระบบ อินเตอร์เนต
ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ครู นักเรียน ได้เรียนและสืบค้น ข้อมูลอย่างกว้าง
ขวาง และเรียนรู้เทคโนโลยีได้ทันกับการเปลี่ยน
แปลงของโลก

2.
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนโรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท”ต้องการส่งเสริม นักเรียนที่ มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆได้แก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ได้ค้นพบตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย
สูงสุด ของชีวิต โดยเริ่มที่ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และกระทำต่อเนื่อง ทุกปี มีการประเมินผลและปรับปรุงวิธีการตลอด
เวลา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครู-
อาจารย์ ทุกหมวดวิชาในโรงเรียน

นอกจากนี้โรงเรียนยังดำเนินกิจกรรมและโครงการ อื่นๆ อีกมากมายเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและดำรงความเป็นไทย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้านโดยการนำของ ผู้อำนวยการ อำนาจ เวียงพล และความ มุ่งมั่นอย่าง
ดี ยิ่งของครู-อาจารย์ ทุกคน จึงขอให้ผู้ปกครอง


จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้กำหนดเป็น
พันธกิจและเป้าหมาย ตลอดจนกำหนดเป็น
แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็น
แม่บทในการพัฒนางาน โครงการต่างๆ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้จัดทำ
โครงการ/งานทั้งหมด 53 โครงการ
สำหรับในตอนนี้ขอนำเสนอโครงการ
ตัวอย่าง 2 โครงการ คื

1