การจัดหมวดหมู่หนังสือ

หนังสือในห้องสมุดโรงเรียนขลบุรี"สุขบท" ได้รับการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามระบบการจัดหนังสือแบบทศนิยมของดิวอี้ โดยแบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ดังนี้

  • หมวด 000 เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป
  • หมวด 100 เป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญา จิตวิทยา
  • หมวด 200 เป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนา
  • หมวด 300 เป็นหนังสือเกี่ยวกับสังคมศาสตร์
  • หมวด 400 เป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษา
  • หมวด 500 เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
  • หมวด 600 เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี
  • หมวด 700 เป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปกรรมและนันทนาการ
  • หมวด 800 เป็นหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดี
  • หมวด 900 เป็นหนังสือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์


[ หน้าหลัก ] [ หน้าถัดไป ]

1