กฎระเบียบของโรงเรียน


ระเบียบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ว่าด้วย การบริหารงาน และการปกครองนักเรียน

ดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร งานฝ่ายปกครองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูอาจารย์ในฝ่ายปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการดำเนินงานด้านการปกครองนักเรียน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองนักเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบ เหมาะสมกับสภาพ นักเรียน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางอุปนิสัยของนักเรียน ในโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบัน จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ว่าด้วย "การบริหารงาน และการปกครองนักเรียน
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ระเบียบ/ข้อบังคับ หรือประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดใช้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง กับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

"ผู้อำนวยการโรงเรียน" หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

"ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง" หมายถึง ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การปกครองนักเรียนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง" หมายถึง ครูอาจารย์ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง รับผิดชอบ ช่วยงานผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง เกี่ยวกับการปกครองนักเรียนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

"อาจารย์ที่ปรึกษา" หมายถึง ครูอาจารย์ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษานักเรียนแต่ละห้องเรียน รับผิดชอบการปกครองนักเรียน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในชั้นของตน และปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายจากหัวหน้าระดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับฝ่ายอื่นๆ ในโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

"หัวหน้าระดับชั้น" หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับชั้นนั้นๆ และ
ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าระดับชั้น รับผิดชอบ
การปกครองนักเรียน ประสานงาน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
ในระดับชั้นของตนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองละให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานกับฝ่ายอื่นๆ ในโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

"ครูเวรประจำวัน" หมายถึง ครูอาจารย์ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเวรประจำวันตามจุดต่างๆ รับผิดชอบหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียน

"ผู้ปกครอง" หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ปกครองนักเรียน และทำสัญญารับรองความประพฤตินักเรียนไว้ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

"นักเรียน" หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

หมวดที่ 2
การบริหารงานฝ่ายปกครอง

ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายปกครองคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายปกครอง เป็นประธาน รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง และหัวหน้าระดับชั้นเป็นกรรมการ

มีอำนาจหน้าที่

1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานปกครองนักเรียน
การจัดระบบ การปรับปรุง และการพัฒนาการบริหารงานฝ่ายปกครอง
2. ออกข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน
3. วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบนี้ และมติของคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายปกครอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องใดๆ ให้ใช้เป็นระเบียบปฏิบัติ
ในการปกครองนักเรียน
4. กำกับดูแล ตรวจสอบ แนะนำ การบริหารงานฝ่ายปกครอง และชี้แจงให้คณะทำงานต่างๆ
ของฝ่ายปกครองทราบ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ

ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายปกครองคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งใน และนอกโรงเรียน จำนวน 3-7 คน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการบริหารงานฝ่ายปกครอง

ข้อ 7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง มีหน้าที่บังคับบัญชาครูอาจารย์ และลูกจ้างประจำ ที่รับผิดชอบงานในฝ่ายปกครอง โดยมีรองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครอง เป็นผู้ช่วย และมีงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายปกครองโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

หมวดที่ 3
หน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน

ข้อ 8 ให้นักเรียนของโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ทุกคนต้องมีผู้ปกครองนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ข้อ 9 ผู้ปกครองนักเรียนมีหน้าที่ ดังนี้

1.มามอบตัวนักเรียนตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนกำหนด
2. ให้ความร่วมมือ มาร่วมประชุม มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนฝ่ายปกครอง หรือโรงเรียน ตามที่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน
3. ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน
4. ดูแล เอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโดยสม่ำเสมอ
5. เมื่อผู้ปกครองย้ายที่อยู่ หรือความเป็นผู้ปกครองสิ้นสุดลงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ปกครอง
แจ้งให้โรงเรียนทราบ

ข้อ 10 การตัดสินลงโทษนักเรียนของฝ่ายปกครอง กรณีที่นักเรียนที่กระทำความผิดตามระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียน ถือว่าเป็นข้อยุติหากผู้ปกครองมีข้อสงสัย ให้ติดต่อผู้ช่วย
ผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง เพื่อดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรม

หมวดที่ 4
การลงโทษนักเรียน

ข้อ 11 ให้โรงเรียนออกระเบียบ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติตนของนักเรียน และการลงโทษนักเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และครูอาจารย์ทุกท่านทราบ

ข้อ 12 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย ให้ครูอาจารย์ที่ปรึกษา ครูอาจารย์ผู้สอน และครูอาจารย์ฝ่ายปกครอง พิจารณาลงโทษนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนที่กระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
โรงเรียน ตามลำดับขั้นตอนการบังคับบัญชา และลงโทษตามกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดตามระเบียบ และแนวปฏิบัติในการลงโทษนักเรียน

ข้อ 13 การลงโทษนักเรียนในกรณีโทษสถานหนัก หรือโทษร้ายแรง ให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง

หมวดที่ 5
หน้าที่ของนักเรียน

ข้อ 14 นักเรียนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" มีหน้าที่ดังนี้

1. รักษาเกียรติ และชื่อเสียงของโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
2. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
3. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียน
4. ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

หมวดที่ 6
อำนาจการสั่งการ

ข้อ 15 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

ข้อ 16 ในกรณีตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดในการบริหารงานปกครองว่างลง หรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในตำแหน่งรอง ทำหน้าที่แทน และดำเนินการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป

ข้อ 17 การจะเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายปกครองพิจารณา และมีมติให้เปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อ 18 ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายปกครองรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2543)

แนวปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

1 มาโรงเรียนให้ทันเวลา 07.45 น. ก่อนเข้าเรียน และต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนติดตัวอยู่เสมอ

2 การแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน

2.1 มีเครื่องแต่งกาย เครื่องเรียน เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ตรงตามที่โรงเรียนกำหนด
2.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และตามที่โรงเรียนกำหนด เพื่อความพร้อมเพรียง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 เครื่องแบบต้องเหมาะสมกับขนาดของร่างกาย ถุงเท้า เข็มขัด ไม่มีลวดลาย
2.4 การแต่งเครื่องแบบนักเรียนชายต้องให้เสื้ออยู่ในกางเกงทั้งภายใน และภายนอกบริเวณโรงเรียน
2.5 ปักอักษรย่อโรงเรียนที่เสื้อตามแบบพิมพ์ตัวอย่างของโรงเรียนเท่านั้น
2.6 ไม่สวมใส่เครื่องประดับ หรืออาภรณ์ใดๆ เช่น ตุ้มหู สร้อย แหวน ฯลฯ ยกเว้นนาฬิกาที่ใช้สายสุภาพ ห้ามใช้เครื่องสำอางตกแต่งร่างกาย เช่น ทาปาก เขียนคิ้ว ทาเล็บ
2.7 ตัดผมตามระเบียบของโรงเรียน ไม่แต่งสีผม ไม่ใส่น้ำมัน หรือเยลทาผม

3 การปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียน

3.1 เมื่อมาถึงโรงเรียน นักเรียนต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียน ห้ามออกนอกบริเวณ โรงเรียนระหว่างเวลาทำการสอน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
3.2 ต้องเชื่อฟัง และอยู่ในโอวาท คำแนะนำของครู/อาจารย์ทุกท่าน
3.3 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนที่ดี เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดจาหยาบคาย
3.4 มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป
3.5 เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
3.6 เมื่อเข้าพบครู/อาจารย์ ให้นักเรียนยืนด้วยความเคารพ และสุภาพ ในลักษณะสำรวม ถ้าเข้าพบพร้อมกันหลายคน ต้องเข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง ไม่ควรยืนรุมล้อมครู/อาจารย์ การเข้าซื้ออาหาร และรับบริการอื่นๆ ควรกระทำเช่นเดียวกัน
3.7 รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
3.8 ต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนอันเป็นส่วนรวม
3.9 ต้องช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ และกระแสไฟฟ้าของโรงเรียน อันเป็นการประหยัดพลังงาน
ของชาติไปพร้อมๆ กัน นักเรียนคนสุดท้ายที่ออกจากห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม
ให้ปิดไฟฟ้าทุกดวง และทุกครั้ง หากนักเรียนพบว่าห้องเรียนใดเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ให้ช่วยกันปิด การใช้น้ำต้องใช้อย่างประหยัด ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้
3.10 นักเรียนที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน ต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย และถูกต้องเสมอ
3.11 ต้องไม่ส่งเสียงรบกวนห้องเรียนข้างเคียง

4 การปฏิบัติตนทั่ว ๆ ไป

4.1 นักเรียนต้องไม่กระทำการใดๆ อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของโรงเรียน และหมู่คณะ
4.2 ต้องช่วยกันเพิ่มพูนชื่อเสียง ศรัทธา และความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่โรงเรียน และหมู่คณะ
4.3 เลื่อมใสในศาสนาที่ตนนับถือ มีเมตตา กรุณา เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นตามสมควร และถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
4.4 มีความอดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถ ทั้งขณะที่อย
ู่ในโรงเรียน และที่บ้าน
4.5 เป็นผู้เคารพระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และกติกาของสังคม อยู่ในธรรมเนียมประเพณี
ที่งดงาม กล้าพูด กล้าตัดสินใจ กล้าทำในสิ่งที่ควร รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนอยู่ทุกขณะ
4.6 ยึดถือคุณธรรม ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความอุตสาหะวิริยะ ขยัน
ประหยัด อดทน มีวินัยในตนเอง
4.7 รักษาคำพูด รับปากว่าจะทำอย่างไรแล้วต้องทำอย่างนั้นเสมอ
4.8 มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อหยุดเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการลา
4.9 พึงลดความขัดแย้งด้วยการข่มใจ มีเหตุผล ปรึกษาผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์
4.10 รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน มิให้บุบสลาย แตกหัก และให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา
4.11 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีกิจกรรมร่วมกับบุคคล
ภายในครอบครัว หมู่คณะ และชุมชน
4.12 เข้าใจบทบาท สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละสถานการณ์ โอกาส และสถานที่
4.13 เมื่อเลิกเรียนให้รีบกลับบ้าน เว้นแต่จะมีกิจกรรมที่มีครูควบคุมการฝึกซ้อม หรือควบคุมการเล่น
4.14 หลีกเลี่ยง ไม่มั่วสุมแหล่งอบายมุข และยาเสพติด

5 การปฏิบัติตนระหว่างมีชั่วโมงเรียน

5.1 ตั้งใจเรียน ไม่นำวิชาอื่นขึ้นมาอ่าน หรือทำในขณะทำการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
5.2 ไม่ลุก ย้ายที่นั่ง พูดคุย หรือทำเสียงดังให้เสียบรรยากาศของห้องเรียน และสมาธิของครู และนักเรียนอื่น
5.3 หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้ยกมือขออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้น หรือแสดงความเห็นได้


1