โฮมเพจสำนักงานศึกษาธิการอำเภอในจังหวัดเลย  

  เมืองเลย   ภูเรือ


โปรดส่งข้อเสนอแนะนำติชมได้ที่ 
นายสาโรจน์  จันทร์แจ่ม
กลุ่มส่งเสริมกีฬาพลานามัยและกิจการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โทร. (042) 812627 ต่อ 107
saroht@thaimail.com  หรือ saroht@chaiyo.com 

 

  เชียงคาน   ภูหลวง
  วังสะพุง   ภูกระดึง
  ด่านซ้าย   นาด้วง
  ท่าลี่   นาแห้ว
  ปากชม   เอราวัณ
  ผาขาว   หนองหิน

  รายชื่อศึกษาธิการอำเภอ/กิ่งอำเภอ  
ที่ อำเภอ/กิ่งอำเภอ

ชื่อศึกษาธิการอำเภอ

จำนวน
บุคลากร
ระยะทาง
จากจังหวัด(ก.ม.)
1 เมืองเลย นายคำพอง  สมศรีสุข 6  -
2 เชียงคาน นายเสถียร  สีหะวงศ์ 3  48
3 วังสะพุง นายสงบ  พลตื้อ 4  20
4 ด่านซ้าย นายจตุพร  ดวงท้าวเศษ 5  81
5 ท่าลี่ นายอนุพงษ์  ปริบาล 4  44
6 นาแห้ว นายยืนยง  ปาลี 2  110
7 นาด้วง นายสิทธิกร  อ้วนศิริ 4  20
8 ภูเรือ นายสุนทร  เจนเอี่ยมวิทย์ 3  48
9 ภูหลวง นายประสงค์  เอี่ยมเวียง 3  42
10 ภูกระดึง นายเตรียม  ปรีดาถวัลย์  4  82
11 ผาขาว นายพิษณุ  สิงห์สถิตย์ (รักษาการ) 2

56

12 ปากชม นายพันศักดิ์  อันไชยศรี 3  64
13 กิ่ง อ.เอราวัณ นายวินัย  ไชยบุตร 2 42 
14 กิ่ง อ.หนองหิน นายกานนท์  แสนเภา 2 32 

1