กองกำลังสุรนารี

 ฐานข้อมูล สายงานของ กกล.สุรนารี

 1.ประวัติกองกำลังสุรนารี

1. ฝ่ายกำลังพล กกล.สุรนารี  

 2.ประวัติ กอ.รมน.ทภ.2 ส่วนแยก 2 กอ.รมน.ภาค2

2. ฝ่ายข่าวกรอง กกล.สุรนารี   

 3.รายนามผู้บัญชาการ กกล.สุรนารี

3. ฝ่ายยุทธการ กกล.สุรนารี   

 4.ผู้บังคับบัญชา กกล.สุรนารี

4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กกล.สุรนารี   

 5.ผู้บังคับบัญชา ทบ.

5. ฝ่ายกิจการพลเรือน กกล.สุรนารี   

 

6. ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กกล.สุรนารี    

    

7. ฝ่ายการเงิน กกล.สุรนารี  

 

8. หน่วยปฎิบัติการทุ่นระเบิด  กกล.สุรนารี  

   (รวม ลิงค์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต)

9. สำนักงานพัฒนาพื้นที่ชายแดน กกล.สุรนารี  

           

                

วันนี้ เป็น

<< มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ฝกม.กกล.สุรนารี โทร.2223

 

<<.... วินัย.......  กล้าหาญ..........  เสียสละ............  สามัคคี...................

<< ... กองกำลังสุรนารี ได้ถือเอาวันที่ 16 มิถุนายน 2521 เป็นวันสถาปนากองกำลังสุรนารี มาจนถึงปัจจุบัน ...>>
จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองกำลังสุรนารี โทร.2223

<< ...ติดต่อ กองกำลังสุรนารี แจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ ศปปส.กองกำลังสุรนารี 044-511444

<< ... กองกำลังสุรนารี ตู้ ปณ.88 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 ...>>
Email :
suranaree45@hotmail.com ; army62002@chaiyo.com

 

 

1