การวางแผนงานเชื่อมต่อการเขียนข้อมูล WPS/PQR/WQT

มาตรฐานสำหรับการ

ให้ใบประกาศการตรวจสอบ

มาตรฐานงานเชื่ิอม AWS

Standard for AWS

Certification of Welding Inspections

SCWI

CWI

CAWI

วิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำหลาย

NDT-

VT  UT  RT  MT  PT  ET

LT  AET  QA Procedures

QA Audits  QA Surveillance

 

แบบทดสอบมาตรฐาน ASME Section -9

ทำไมต้องทำWPS/PQR

มาตรฐานDIN 8560

มาตรฐาน AWS D1.1

มาตรฐาน API 1104

มาตรฐาน ASME Section -9

 มาตรฐาน ISO 9606

มาตรฐานการเชื่อมจำเป็นต่อ

การผลิต/สร้าง/ซ่อมที่นี่มีคำตอบ

1       2       3       4

1 1