กลุ่มงานโสตทัศนบริการ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ . มหาวิทยาลัยศรีปทุม . มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต . มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย . มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ . มหาวิทยาลัยเกริก . มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ . มหาวิทยาลัยสยาม .  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร . มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย . มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รายนามคณะกรรมการ / กิจกรรมกลุ่มงาน
หนังสือขอเชิญประชุม /
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
/ ประชาสัมพันธ์สถาบัน
มหาวิทยาลัยเอกชน / มหาวิทยาลัยของรัฐ

ให้ข้อเสนอแนะได้ที่ suwin@sau.ac.th
(ปัจจุบันกลุ่มงานกำลังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยกันพัฒนา)
( up 20 พฤษภาคม 47)

setstats 1 1