สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงา...ยินดีต้อนรับ...    
   
นายวิสุทธิ์  นาวาล่อง
นายกเทศมันตรีเมืองตะกั่วป่า
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดงการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี (พ.ศ. 2545 – 2549)
 
             
 
แนวความคิด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
<----
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
----->
แนวความคิด
“เศรษฐกิจพอเพียง”
 
   
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
และปัญหาความต้องการ
ศักยภาพ โอกาสและ
ข้อจำกัดการพัฒนา
         
ความต้องการพัฒนาจังหวัดพังงาให้เป็นเมืองที่
1. ประชาชนใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม
2. สุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาพฤติกรรมนำประชาเข้มแข็ง สาธารณสุขพอเพียง
3. พังงาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากอบายมุขและยาเสพติด มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย
    เสมอหน้าอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
4. พังงาเป็นแหล่งเกษตรกรรมครบวงจร ฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
5. พังงาเมืองงามในหุบเขา มากเหล่าป่าไม้ใหญ่ อ่าวสวยทะเลใส ล่องไปตามเกาะแก่ง แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
6. คนในวัยทำงานมีงานทำ พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องคนจนและผู้ด้วยโอกาสได้รับสวัสดิการอย่างเพียงพอ
7. น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี สื่อสารครอบคลุม
8. เมืองพังงาอุดมด้วยทรัพยากรชายฝั่ง สัตว์น้ำ ป่าไม้ แหล่งน้ำและมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน
9. เมืองพังงาผู้คนรักการกีฬา นำพาสู่ความเป็นเลิศ
 
         
วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดพังงา 5 ปี (พ.ศ. 2545 – 2549)

เมืองน่าอยู่    ผู้คนใฝ่หาความรู้        อยู่ดีมีสุข  พรั่งพร้อมคุณธรรม
มั่งคั่งด้วยเกษตรกรรม    อุตสาหกรรมแปรรูป
อุดมด้วยทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


ขอเชิญร่วมงานเทศกาลถือศิลกินเจเมืองตะกั่วป่า
25 กันยายน 2546 - 4 ตุลาคม 2546
...อิ่มบุญ อิ่มเจ 9 บาท   3 ตุลาคม 2546 ที่ตลาดสดตะกั่วป่า...
ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น.
1