2.3 DASAR TAMADUN ISLAM

[PENGENALAN][KESELAMATAN AGAMA][MEMELIHARA NYAWA/JIWA][MEMELIHARA AKAL]

[MEMELIHARA MARUAH/KETURUNAN][MEMELIHARA HARTA BENDA]        

[MEMELIHARA HAK & KEBEBASAN]

PENGENALAN                

 

                   Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah S.W.T kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini, termasuklah lain-lain makhluk ciptaan-Nya. Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan, didorong dan didukung oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara keselamatan agama, memelihara nyawa atau jiwa, memelihara keselamatan akal, memelihara maruah atau keturunan, memelihara harta benda dan memelihara hak dan kebebasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Memelihara Keselamatan Agama

Salah satu daripada fitrah semula jadi manusia ialah memikirkan hal-hal ghaib, alam roh dan alam ketuhanan. Sejak kelahiran Adam a.s hingga hari ini, beribu agama kalau tidak berjuta telah menjelma di dunia ini. Sama ada agama yang hak iaitu wahyu daripada Allah S.W.T yang berakhir dengan Islam atau agama yang batil iaitu ciptaan manusia yang menyembah sesuatu yang lain daripada-Nya.

            Oleh kerana fitrah semula jadi manusia itu yang sentiasa hendak beragama, maka Allah S.W.T telah memberikan kebebasan beragama. Soal penganutan agama-agama adalah menjadi hak asasi manusia. Antara satu sama lain tidak boleh memaksa atau menggunakan kekerasan untuk mempercayai apa yang dianutinya. Satu ungkapan pendek tetapi penuh bererti telah difirmankan oleh Allah S.W.T dalam al-Quran, terjemahannya:

                       

Tidak ada paksaan dalam beragama.

                                                                    ( Surah al-Baqarah 2:256 )

 

            Oleh kerana kesejahteraan masyarakat manusia ditentukan oleh setiap anggota masyarakat itu sendiri, maka untuk tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil, aman dan sejahtera, setiap individu dikehendaki mematuhi dan beribadat serta menyerah diri kepada Allah S.W.T yang maha Esa dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan-Nya.

            Lebih-lebih lagi secara pasti segala suruhan-Nya seratus peratus untuk kebaikan dan kebajikan manusia sejagat. Sebaliknya meninggalkan segala larangan-Nya juga untuk memelihara keselamatan agama, nyawa, akal, maruah, keturunan, harta benda, hak dan kebebasan. Jesteru itu prinsip utama tamadun Islam ialah untuk memelihara keselamatan agama seperti pencegahan berlakunya penyelewengan ajaran Islam contohnya ialah ajaran sesat dan budaya murtad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Memelihara Nyawa atau Jiwa

Tamadun Islam juga berprinsipkan untuk menjamin keselamatan setiap nyawa atau jiwa daripada pencerobohan manusia lain. Sebab itulah tamadun Islam melarang pembunuhan sama ada diri sendiri atau diri orang lain. Sebaliknya pemeliharaan diri setiap manusia daripada mara bahaya sentiasa digalakkan oleh tamadun Islam daripada sebarang tindakan yang boleh mencederakan fizikal orang lain. Allah S.W.T menerangkan hal ini dalam ayat, terjemahannya:

                       

Dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri, Sesungguhnya Tuhan itu penyayang padamu.

                                                                        ( Surah an-Nisaa 4:29 )

 

Larangan membunuh telah diperketatkan lagi dengan memberi peringatan yang memberi kesan yang mendalam kepada diri dan psikologi setiap insane. Al-Quran telah terlebih dahulu memberikan gambaran yang buruk terhadap perbuatan membunuh dengan memaparkan kesan daripada jenayah itu.

            Ia bukan sahaja bererti membunuh seorang manusia, tetapi bererti membunuh seluruh makhluk manusia. Dalam erti kata seorang ialah sebahagian daripada makhluk manusia. Makhluk manusia itu ialah satu dalam erti kata perpaduan, kesatuan dan kerjasama antara satu sama lain.

            Mereka saling perlu-memerlukan untuk menyempurnakan perjalanan dan kelicinan hidup masyarakat manusia. Sebab itulah membunuh walaupun diri sendiri melambangkan pembunuhan makhluk manusia pada keseluruhannya. Hal ini disebabkan, ia telah mengurangkan satu anggota masyarakat. Larangan ini dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya:

           

Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri, maka ertinya orang itu talah membunuh manusia seluruhnya.

                                                                                   ( Surah al-Maa’idah 5:32 )

 

2.3.3 Memelihara Keselamatan Akal

Oleh kerana mulia dan tingginya darjat akal yang membezakan manusia daripada haiwan, maka tamadun Islam berusaha untuk memelihara keselamatan, kewarasan dan kesejahteraannya. Sebab itulah tamadun Islam telah mengharamkan minuman keras kerana ia boleh menyebabkan berlakunya pencemaran kewarasan fikiran. Hal ini dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

 

Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya minuman arak, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan.

                                                                                    ( Surah al-Maa’idah 5:90 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Memelihara Maruah Atau Keturunan

Fitrah semula jadi manusia selanjutnya ialah suka kepada berketurunan dan mempunyai cahaya mata. Malangnya sejarah telah mencatatkan bahawa sejak zaman jahiliah budaya pembuangan  dan pembunuhan anak berleluasa. Untuk memelihara generasi manusia daripada pupus, tamadun Islam memperundangkan sesuatu untuk menyekat kemungkinan budaya itu terus berlaku.

            Pada masa kini, dunia dikejutkan dengan pelbagai gejala social seperti budaya bohsia dan bohjan yang berakhir dengan pengguguran dan pembuangan anak luar nikah dan sebagainya. Untuk memelihara kesinambungan generasi manusia, tamadun Islam telah mengharamkan segala punca yang membawa kepada zina dan perbuatan pengguguran dan pembuangan anak. Hal ini dijelaskan dalam ayat, terjemahnnya :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka satu dosa yang besar.

( Surah al-Israa’ 17:31 )

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Memelihara Harta Benda

Fitrah semula jadi manusia juga ialah suka untuk mencari harta kekayaan. Jesteru itulah tamadun Islam menggalakkan manusia melakukannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

 

Dan tuntutlah apa yang didatangkan oleh Allah S.W.T kepada kamu untuk hari akhirat dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia. Buatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan.

                                                                                                ( Surah al-Qasas 28:77 )

           

            Setelah jaminan kebebasan untuk mencari harta benda dengan cara yang halal diperundangkan, harta yang diusahakan itu mestilah halal dari segi cara ia diperoleh, barangan yang terlibat dan cara ia dibelanjakan. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

 

Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya ke jalan Allah, maka hendaklah diberikan khabar balasan dengan azab yang pedih. Pada hari mereka dibakar muka, rusuk dan punggung mereka, seraya dikatakan kepadanya inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diriku. Maka rasailah balasan yang kamu simpan dahulu.

( Surah at-Taubah 9:34 -35 )

 

           Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu, tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

Lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah.

( Surah al-Maa’idah 5:38 )

 

2.3.6 Memelihara Hak Dan Kebebasan

Tamadun Islam juga memelihara hak dan kebebasan manusia yang dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu hak Allah S.W.T dan hak manusia :

 

HAK ALLAH

Kebebasan yang ada kaitannya dengan hal Allah S.W.T merupakan kebebasan manusia daripada sebarang bentuk pengabdian diri selain Allah S.W.T dalam erti kata yang lain, konsep kebebasan yang ada kaitannya dengan Allah S.W.T ialah pentauhidan terhadap-Nya. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

Kepada-Mu lah tempat kami sembah dan kepada-Mu lah juga tempat kami meminta pertolongan.

( Surah al-Fatihah 1:5 )

 

Tamadun Islam juga menjamin hak dan kebebasan berkaitan dengan hak Allah S.W.T melalui tiga cara :

 

Kebebasan daripada Taklid

Telah menjadi kegemaran dan tabiat manusia itu sendiri yang suka mengikut apa yang telah menjadi tradisi bagi mereka. Tradisi dan adat pusaka yang bertentangan dengan akidah,syarak dan akhlak ialah belenggu yang membendung dan mengikat akal manusia daripada berfikir secara rasional dan matang. Tamadun Islam datang untuk memerdekakan manusia daripada belenggu yang menindas akal mereka.

            Pematuhan kepada isme-isme yang beraneka corak pada masa kini seperti sekularisme dan sebagainya juga merupakan penjajahan akidah dan pemikiran yang sentiasa diperjuangkan penghapusannya oleh tamadun Islam. Isme-isme itu hanya buah fikiran pendeta dan ahli falsafah yang sesat. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

 

Mereka menjadikan orang yang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah S.W.T.

( Surah at-Taubah 9:31)

Alam Bukti Kewujudan Allah S.W.T

Sebelum manusia sampai ke tahap penerimaan segala yang terkandung dalam al-Quran tentang sifat ketuhanan Allah S.W.T, mereka dikehendaki meneliti, merenung, berfikir dan menjalankan penyelidikan terhadap kejadian alam kerana dengan berbuat demikian kelak akan mencetuskan keimanan yang kuat dan unggul terhadap kekuasaan dan keluasan ilmu-Nya.

 

Kebebasan daripada Kesesatan

Akal manusia hanya terbatas kekuasaannya di ruang alam benda. Sedangkan perkara-perkara ghaib, alam roh dan hal ketuhanan bukan urusan dan bidang yang dapat diterokai oleh akal. Jesteru itu, mahu tidak mahu, dia mesti patuh dan menyerah diri kepada bimbingan al-Quran yang merupakan wahyu daripada Allah S.W.T.

 

HAK MANUSIA

Kebebasan yang ada kaitannya dengan hak manusia daripada kaca mata tamadun Islam ialah seperti berikut :

 

Kebebasan Bergerak

Kemerdekaan bergerak dan bertindak merupakan satu perkara yang menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh tamadun Islam. Kebebasan bergerak dan bertindak yang dijamin oleh tamadun Islam selagi tidak bertentangan dengan akidah, syarak dan akhlak.

 

Kebebasan Bersuara

Islam menganggap bahawa kebebasan bersuara dan kebebasan mengeluarkan buah fikiran merupakan hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai bakat semula jadi yang dapat diperkembangkan sehingga boleh mengeluarkan fikiran yang bernas dan bermutu. Buah fikiran yang bermutu inilah yang menghasilkan tamadun yang bermutu tinggi asalkan ia berasaskan kepada akidah, syarak dan akhlak.

 

 

 

 

Kebebasan Berpersatuan

Kewajipan melaksanakan konsep syura dalam Islam ialah bukti yang nyata bahawa umat Islam diberi kebebasan untuk berhimpun dan berpersatuan. Hala ini dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

 

Dan bagi orang yang menerima (mematuhi) suruhan-Nya dan mendirikan sembahyang dan urusan mereka (diputuskan) dengan syura antara mereka.

( Surah asy-Syura 42:38 )

 

Kebebasan Beragama

Tamadun Islam memperjuangkan kebebasan beragama seperti yang dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya:

 

Tiada paksaan (memasuki) agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar dari jalan yang salah.

          ( Surah al-Baqarah 2:256 )

 

Dakwah berhikmah diwajibkan oleh Islam iaitu dengan pujukan dan dakwah yang lemah lembut sahajalah merupakan jalan yang paling baik untuk menyeru mereka untuk menganut Islam. Hikmah yang dimaksudkan di sini ialah memberikan dalil-dalil yang jelas yang dapat menghilangkan segala keraguan tentang kebenaran Islam.

            Sesungguhnya tamadun Islam itu mempunyai prinsip yang jelas dan bertepatan dengan fitrah semulajadi manusia. Ia memperjuangkan pemeliharaan keselamatan agama, nyawa, jiwa, akal fikiran, maruah, keturunan, harta benda, hak dan kebebasan. Sebab itulah tamadun Islam mengatasi semua tamadun yang pernah lahir di atas muka bumi ini sama ada sebelum atau selepasnya.

 

[PENGENALAN][KESELAMATAN AGAMA][MEMELIHARA NYAWA/JIWA][MEMELIHARA AKAL]

[MEMELIHARA MARUAH/KETURUNAN][MEMELIHARA HARTA BENDA]        

[MEMELIHARA HAK & KEBEBASAN]

 

1