*--------------- Clip 1 ----------------------------*
ท่าน ก เขาสวนหลวง
ชื่อกัณฑ์เทศน์ 37-2.wma
เวลา 00.00-5:09 ทั้งหมด 5 นาที
สรุปได้ดังนี้
การดับทุกข์ได้ดับทุกข์ภายในกายในใจของตน ดูข้างในอย่าออกไปข้างนอก
ต้องพิจารณา กาย ใจ ตามพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตามกฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พิจารณาอย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าออก จนรู้ จนละ จนปล่อย วางน่ะ

*--------------- Clip 2 ----------------------------*
ท่าน ก เขาสวนหลวง
ชื่อกัณฑ์เทศน์ 37-1.wma
เวลา 00.00-10:38 ทั้งหมด 10 นาที
สรุปได้ดังนี้
ให้ตามรอยพระอรหันต์ แล้วจะมีประโยชน์ต่อชีวิต ทำให้พ้นทุกข์ ทำให้จิตสงบเย็น ไม่ทุกข์ร้อน
ให้หยุดวิ่งตามกิเลสตัณหา โง่ก็วิ่ง ฉลาดก็หยุด ไม่เอาไม่เป็นอะไรทั้งนั้น ให้ปล่อยวาง ให้รู้ในจิต
ให้รู้เกิด-ดับ รู้ด้วยสติปัญญาของเรา
 

*-------------- Clip 3 ----------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ โลกนี้ไม่มีอะไรสมหวัง
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 1:49-6:55 ทั้งหมด 5 นาที
สรุปดังนี้
ให้มีสติตื่นตัว อย่าไปตื่นไปตามกิเลว เช่นดังกระต่ายตื่นตูม
ให้เป็นราชสีห์ คือ ศาสนธรรมอันล้ำเลิศของพระพุทธเจ้า
ให้เป็นผู้หักห้ามฟ้าถล่ม คือ ยึดหลักธรรม พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เข้าสู่ใจ

*---------------- Clip 4 --------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ความฉลาดจะพาพ้นทุกข์
เมื่อวันที่ 8/3/46
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 01:25-9:50 ทั้งหมด 10 นาที
สรุปดังนี้
จิตคนจิตสัตว์นี้ไม่ตาย ความดีชั่วติดไปกับจิต กรรมพาให้จิตไปเกิด ที่ไหนอย่างไรขึ้นอยู่วิบากกรรมที่กระทำมา
กิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรม และให้ผลเป็นวิบากกรรม มันหมุนอยู่เป็นวัฎวน หมุนให้เกิด แก่ เจ็บตาย
ธรรมแทรกก็ทำให้ทำกรรมดี ทำเรื่อยๆ พอกิเลสหมดก็เรียก วิวัฎฎะ ไม่กลับมาเกิดอีก

*---------------- Clip 5 --------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ การรบกันเป็นของดีที่ไหน
เมื่อวันที่ 4/3/46
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 20:35-33:18 ทั้งหมด 14 นาที
สรุปดังนี้
อย่ารบกัน อย่ามาอวดเก่งแกล้วกล้าสามารถจะอยู่เหนือคนอื่น อย่าเป็นเหมือนอึ่งอ่างพองตัวแข่งกับวัว
ไม่มีอะไรพ้นความตายไปได้ อย่าขับรถชมภูเขา แหลกทั้งนั้น ไม่เหนือธรรมไปได้ ให้ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม
อย่าเอาเข็มเล่มหนึ่งไปแลกภูเขาไม่ได้ มีแต่พินาศฉิบหายทั้งนั้น
 

*---------------- Clip 6 --------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ คติจากนิทาน ลิงทอดแห
เมื่อวันที่ 18/1/46
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 21:43-26.38(34:14) ทั้งหมด 5 (15) นาที
สรุปดังนี้
การจับจ่ายใช้สอยให้รู้จักประมาณพอดิบพอดี อย่าสุรุ่ยสุร่ายฟุ้งเฝ้อจนเกินตัว อย่าใช้จ่ายตามคนอื่นเค้า
เหมือนลิงทอดแห แหพันตัวลิง จมน้ำตาย ให้ฝึกหัดอดทนประหยัดมัธยัสเพื่อตัวเองและเพื่อชาติด้วย

*--------------- Clip 7 ---------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ให้เชื่อบุญเชื่อบาป
เมื่อวันที่ 22/11/46
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 24:25-31:55 ทั้งหมด 7.20 นาที
สรุปดังนี้
ไม่มีสิ่งอื่นใดเหนือกรรม มีชีวิตเหลืออยู่ให้ปรับตัวดัดแปลงแก้ไข บุญกุศลเท่านั้นจะตบแต่งให้เราไปสู่ภพชาติที่ดี
ดั่งคำพระพุทธเจ้า คนไปสวรรค์เท่ากับเขาโค ไปนรกเท่ากับขนโค ให้ตั้งอกตั้งใจอดทนฝืนกิเลสน่ะ

*-------------- Clip 8 ----------------------------*
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ มรรคสมังคี (จากเว็บซ์หลวงตา)
เมื่อวันที่
เริ่มเวลา 00:00-4:34 ทั้งหมด 4.34 นาที
สรุปดังนี้
เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีคุณค่า เมื่อมีการประพฤติปฎิบัติ ให้พิจารณากาย ค้นให้จริงให้จัง
ทำมากๆ ก็จะเกิดความรู้ คือปัญญาอันแจ้งชัดคือญาณทัศนะ แล้วจะเข้าสู่สุคติได้

*-------------- Clip 9 ----------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ธรรมเป็นใหญ่ไปที่ไหนชุ่มเย็น
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา ทั้งหมด 13.43 นาที
สรุปดังนี้
อย่างชาดกพระโพธิสัตว์เป็นนกกระจาบ ที่ถูกนายพรานครอบแหน่ะ นกกระจาบทั้งหมดเชื่อฟังหัวหน้า
ในที่สุดก็รอดตายทุกตัว นี่ละเรื่องความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ความเห็นแก่อรรถแก่ธรรม
และให้ฟังหัวหน้าที่พาดำเนินตามอุบายที่ดีน่ะ ให้เอาแบบนั้นซิ เพื่อรักษาชาติไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขน่ะ

*-------------- Clip 10 ----------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ยังไม่ดีถึงดุกัน
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 3:02-8.10 ทั้งหมด 5 นาที
สรุปดังนี้
เตือนพี่น้องชาวไทยในวงราชการต่าง ๆ ให้ปฎิบัติหน้าที่อุ้มชูบ้านเมือง ด้วยความสมัครสามัคคี
อย่ามากัดกัน แย้งกัน อวดดีอวดเด่น อย่าเอาวิชาหมากัดกันมาใช้ ให้มีธรรมอยู่ในใจ หาเหตุผลช่วยหนุนพยุงกัน
เพื่ออุ้มชูชาติไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข

*-------------- Clip 11 ----------------------------*
หลวงตามหาบัว
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ธรรมมีอยู่กับทุกคน อย่าให้กิเลสหลอก
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 00:00-13.10 ทั้งหมด 13.10 นาที
สรุปดังนี้
การเทศน์ภาคปริยัติและปฎิบัติต่างกัน เทศน์ปริยัติออกจากคัมภีร์ใบลานเล่มโน้นเล่มนี้
ส่วนเทศน์ภาคปฎิบัติ ออกมาจากเนื้ออรรถเนื้อธรรมมีอยู่ภายในใจ ธรรมควรออกหนักเบาแค่ไหน
แล้วผู้คนและเหตุการณ์ที่มาสัมผัส ผู้ฟังก็จะรับธรรมตามภูมิจิตภูมิธรรมของตน และเป็นสมบัติของตน
ส่วนภาคปริยัติจะอยู่ห่างจากตัวน่ะ นั้นล่ะต่างกันอย่างนั้น

*-------------- Clip 12 ----------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ คลังแห่งธรรมอยู่ที่จิตตภาวนา (ตอนที่ 1)
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [บ่าย]
เทศน์อบรมคณะวัดหินหมากเป้ง ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 41:34-54.51 ทั้งหมด 14.16 นาที
สรุปดังนี้
แม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูด แม่เหล็กอยู่ที่ไหน เศษเหล็กก็อยู่ที่นั่น หลวงตาได้เปรียบหลวงปู่มั่นเป็นแม่เหล็ก
และหลวงตาเป็นเศษเหล็ก และเล่าเรื่องการไปรับการอบรมฟังอรรคธรรมจากหลวงปู่มั่น และออกธุคงค์
กรรมฐานว่า ต้องพากเพียรลำบากแค่ไหน แต่ก็ได้กำลังใจจากแม่เหล็กคือหลวงปู่มั่นทั้งนั้น

*-------------- Clip 13 ----------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ คลังแห่งธรรมอยู่ที่จิตตภาวนา (ตอนที่ 2)
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [บ่าย]
เทศน์อบรมคณะวัดหินหมากเป้ง ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 54:52-1:04 ทั้งหมด 10 นาที
สรุปดังนี้
เมื่อมีครูบาอาจารย์ เราจะพิจารณาต่อสู้เพียงลำพังให้เสียเวลาทำไม หลวงตาได้เมตตาเล่าถึงตอนที่
หลวงปู่มั่นช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่าน ในตอนที่ติดสมาธิ และก้าวออกทางด้านปัญญา

*--------------- Clip 14 ---------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ คลังแห่งธรรมอยู่ที่จิตตภาวนา (ตอนที่ 3)
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [บ่าย]
เทศน์อบรมคณะวัดหินหมากเป้ง ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 5:20-35:14 ทั้งหมด 30 นาที
สรุปดังนี้
พระพุทธเจ้าได้ทรงวางแบบแปลนแผนผังให้เรานำมาปฎิบัติจิตตภาวนาไม่ว่า ศีล สมาธิ และปัญญา
ให้พิจารณาสกลกายเป็นอสุภะอสุภัง และอุบายวิธีในการฝึกปฎิบัติเช่น เนสัชชิ 13 อดนอนผ่อนอาหาร
ให้ขอให้ประพฤติปฎิบัติ เป็นสันทิฐโก อกาลิโก แล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่หัวใจของเรานี้ล่ะ

*--------------- Clip 15 ---------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ อยู่ร่วมกันต้องช่วยกัน
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 00:00-14:30 ทั้งหมด 15 นาที
สรุปดังนี้
คนเราเกิดมาด้วยกรรมตกแต่ง อย่ามาดูถูกเหยียดหยามกันไม่ว่าชาติ ชั้น วรรณะใดก็เป็นมนุษย์ด้วยกัน
อยู่ร่วมกันให้ช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกัน อันใดเสียสละก็เสียสละเฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกัน

*-----------------Clip 16-------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ปลงทุกข์ด้วยจิตตภาวนา (ตอนที่ 1)
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 14:00-19:38 ทั้งหมด 5.38 นาที
สรุปดังนี้
ธรรมต้องตรงไปตรงมา เป็นที่ตายใจของสัตว์โลกทั้งหลาย นอกจากมีอธรรมแฝงตัวเป็นข้าศึกมาในธรรม
ดั่งเช่นตอนที่มีคนแฝงเป็นนักบวชแล้ว ใช้ลูกธนูอาบยาพิษมายิงใส่โคลงช้างพระโพธิ์สัตว์

*-----------------Clip 17-------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ปลงทุกข์ด้วยจิตตภาวนา (ตอนที่ 2)
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 19:39-28:44 ทั้งหมด 10 นาที
สรุปดังนี้
กิเลสก่อฝืนก่อไฟให้เรา มีจิตตภาวนาคือ ธรรมเป็นน้ำดับไฟ เป็นที่ระงับทุกข์ ระงับที่ใจ ความความคิดปรุงด้านธรรม
บริกรรมระงับใจ ให้ใจทำงานกับธรรม แล้วเอาสติจ่อติดไป ใจจะมีความหนาแน่นมั่นคง สงบเย็นเป็นที่ปลงทุกข์
ปลงที่นี่ที่ใจ ด้วยจิตตภาวนา

*-----------------Clip 18-------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ทดลองพระ
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เริ่มเวลา 0:55-15:50 ทั้งหมด 15 นาที
สรุปดังนี้
การภาวนานี้สติสำคัญเป็นที่หนึ่ง ให้ตั้งสติดีปัญญาก็ออก ให้ตั้งจิตตั้งใจต่ออรรถต่อธรรมจริงๆ จะได้ของดีไปใช้น่ะ

*-----------------Clip 19-------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ความไม่ลืมตัวคือธรรม (ตอนที่ 1)
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [ค่ำ]
เทศน์อบรมฆราวาส ณ ณ สวนแสงธรรม
เริ่มเวลา 5:53-20:28 ทั้งหมด 15 นาที
สรุปดังนี้
พุทธศาสนาแท้ไม่ลืมตัว ประหยัดมัธยัสถ์ ไม่มีอะไรเกินพุทธศาสนาของเรา
ให้ใช้เท่าที่พอดีพอเหมาะพอดีกับตัว ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตามกิเลส

*-----------------Clip 20-------------------------*
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ชื่อกัณฑ์เทศน์ ความไม่ลืมตัวคือธรรม (ตอนที่ 2)
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [ค่ำ]
เทศน์อบรมฆราวาส ณ ณ สวนแสงธรรม
เริ่มเวลา 20:28-35:12 ทั้งหมด 15 นาที
สรุปดังนี้
ผู้มีธรรม หรือกำลังก้าวในธรรม การอยู่ การกิน ใช้สอยทุกอย่างพอเหมาะพอดี แต่ใจอบอุ่นเลิศเลอด้วยธรรม
ส่วนกายภายนอกแค่เพียงพออยู่ไปเท่านั้น