ข้อมูลทั่วไป |หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  |ผังเมือง | สุขภาพชุมชน/สาธารณสุข  

 สมุนไพร/อาหารเสริม | ศิลปวัฒนธรรม|  การท่องเที่ยว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม  (ณ ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี)

  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
           พื้นที่อุทยาน  / ป่าไม้  :  ที่ประกาศตามกฎหมาย 1 แห่ง (ป่ากุดจับ)
                ภูเขา  : 1 แห่ง ได้แก่ เทือกเขาภูพาน
                แหล่งน้ำ   : 20 แห่ง แบ่งเป็น อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ฝาย 8 แห่ง สระน้ำ 9 แห่ง
                โบราณสถาน  / วัดที่เป็นเหล่งโบราณสถาน  :
                           
  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วัดมี 6 แห่ง คือ วัดศิริชัยวราราม,
                            วัดทิพวรรณ
  วัดรังษีวราราม, วัดสว่างธิราราม ,
                            วัดสามัคคีวราราม, วัดสว่างวราราม สำนักสงฆ์มี 4 แห่ง 
                            คือ วัดถ้ำพระเทพนิมิต,
  วัดป่าภูเขารัง,วัดป่าภูลอง,วัดป่าคำช้างสี 
                            สำนักชีมี 1 แห่ง ไม่มีชื่อเรียก
               สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ   :
                            ในตำบลตาลเลียนนี้ยังไม่มีแหล่งที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
                            แต่ก็มีที่ที่น่าสนใจอยู่บ้าง
  เช่น วัดถ้ำพระเทพนิมิต ในเขต
                            เทศบาล,ผาสิงห์ เป็นพื้นที่ติดกัน 2 ตำบล คือ ต.ตาลเลียน 
                            ก็เป็นจุดที่น่าสนใจ ,
  สระน้ำขนาดใหญ่ ในหมู่บ้านผัง 1ใหม่ 
                            สามารถพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจของ
                            ชาวบ้านได้ 
      
  <<ก่อนหน้า                                                                                         ต่อไป>>

 •                                                                                                                                                                                                                                                            

  [ ข้อมูลทั่วไป] [ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล] [ผังเมือง] [ทรัพยากร] [สุขภาพชุมชน] [สมุนไพร] [ศิลปวัฒนธรรม] [ท่องเที่ยว]