หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล | ผังเมือง |  ทรัพยากร | สุขภาพชุมชน/สาธารณสุข  

 สมุนไพร/อาหารเสริม | ศิลปวัฒนธรรม  |  การท่องเที่ยว 

ข้อมูลทั่วไป

 •   สภาพทั่ไปของตำบลตาลเลียน
 • ที่ตั้ง  ตำบลตาลเลียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
                  ไปทางทิศตะวันตกเป็น
  ระยะทาง  40  กิโลเมตร

                                 หมู่บ้านในการปกครองของตำบลตาลเลียน มี 8 หมู่บ้าน
                                      เทศบาลตำบล 4 หมู่บ้านคือ
                                      หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งตาลเลียน                                   
                                      หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งป่าแพง
                                      หมู่ที่ 3 บ้านน้อยตาลเลียน
                                      หมู่ที่ 4 บ้านผาสุก
                                
  องค์การบริหารส่วนตำบล
                                      หมู่ที 5 บ้านนาสีนวล
                                      หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าตำแย
                                      หมู่ที่ 7 บ้านผัง 1 ใหม่
                                      หมู่ที่ 8 บ้านผัง 5 ใหม่
                                
  เส้นทางเข้าถึง  การเข้าถุงตำบลตาลเลียน สามารถกระทำได้โดยทางถนน
                                 รพ
  .อด.11008  บ้านตาลเลียน – บ้านถ่อน ห่างจากอำเภอกุดจับไปทางทิศตะวันตก  
                                 เป็นระยะทาง 
  18  กิโลเมตร  
  การสัญจร   ไปมาโดยรถยนต์โดยสารประจำทางสาย 
                                 อุดรธานี
  – สุวรรณคูหา
                                 ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ตำบลนี้ทางด้านทิศตะวันตก
                                 เป็นที่
  ราบสูงเชิงเขาแล้วลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกของชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
                                 ลูกคลื่นลอนลึก เป็นที่ราบลุ่มสลับดอน พื้นที่ลุ่มใช้ทำนา และพื้นที่ดอนใช้ทำไร่โดย
                                 เฉพาะไร่มันสำปะหลัง

                                       เมื่อวันที่  20  มกราคม  พ..  2537  กระทรวงมหาดไทย
                                                       ได้ประกาศจัดตั้ง  สุขาภิบาลตาล
  เลียน   จังหวัดอุดรธานี  
                                                       ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล

  ประชากร
  ในปี  พ
  ..  2544  ตำบลตาลเลียนมีประชากรทั้งสิ้น 5,888  คน
  สภาพเศรษฐกิจ  ชุมชนตาลเลียน  เป็นชุมชนที่มีความเจริญ  และฐานะ
  ทางเศรษฐกิจมั่นคง   ประชากรส่วนใหญ่มี
  อาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าว  
  ทำไร่มันสำปะหลัง  อ้อย  ผักสวนครัว  มีที่ดินเป็นของตนเองแต่ขาดแคลน
  น้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภค
  บริโภคและเลี้ยงสัตว์  มีร้านค้าประเภทร้าน
  ขายของชำ  ซึ่งเป็นลักษณะของร้านค้าในชนบทที่มักติดกับถนนสายหลัก  
  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กกระจายอยู่ในชุมชน

     

  <<ก่อนหน้า                                                                                                                                            ต่อไป>>>                           

   

  [ ข้อมูลทั่วไป] [ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล] [ผังเมือง] [ทรัพยากร] [สุขภาพชุมชน] [สมุนไพร] [ศิลปวัฒนธรรม] [ท่องเที่ยว]