Lop Buri - Singburi - Chainat - Uthaithani - Nakhon Sawan

Welcome to TAT Central Region 7

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 
           ป่าซับลังกา ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2502) มีเนื้อที่ประมาณ 398.38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 248,987 ไร่ ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกราษฎรเข้าบุกรุกแผ้วถางครอบครองพื้นที่ รวมทั้งมีการลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ ล่าสัตว์ป่า และเก็บหาของป่าเป็นจำนวนมาก ทำให้ป่าสงวนแห่งชาติผืนนี้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว และมีราษฎรเข้าครอบครองพื้นที่เป็นที่ราบเกือบทั้งหมด จนถึงปี พ.ศ. 2528 จึงได้มีการอพยพราษฎรบางส่วนเข้าไปอยู่ในโครงการหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา โดยกองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ และดำเนินการปลูกป่าทดแทนส่วนที่ถูกบุกรุกจนถึงปัจจุบัน

ป่าซับลังกา
เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำสนธิ ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก จึงเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรี ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าหลายชนิด มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอันสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายชนิด โดยเฉพาะเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าให้ป่าผืนนี้คงอยู่ตลอดไป และได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าซับลังกาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 13 เล่ม 103 ตอนที่ 235 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2530ที่ตั้งและอาณาเขต

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลลำสนธิ และตำบลกุดตาเพชร
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 96,875 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ           จดเขตท้องที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้               จดเขตหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร  
                          อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก    จดเขตท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก      จดเขตท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์


ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ล้อมด้วยเทือกเขาเป็นรูปก้ามปู ด้านทิศตะวันออกถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเหย
ด้านทิศตะวันตากถูกกั้นด้วยเทือกเขารวก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 140 - 846 เมตร
ในเทือกเขาทั้งหมดประกอบด้วยยอดเขา คือ เขาเรดาร์ เขาทหาร เขาพังเหย เขาซับหวาย เขานกกก
เขาน้ำดั้น เขาผาผึ้ง เขาผาแดง เขาไม้รวก เขาถ้ำพระ เขาผาไม้แก้ว เขาตะโก เขาอ้ายจัน
และยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาพังเหย สูงจากระดับน้ำทะเล 846 เมตร จึงเป็นป่าต้นน้ำของ
ลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยพริก ห้วยกุดตาเพชร ห้วยหินลาว ห้วยสีดา ห้วยประดู่
ห้วยท่าแจง ห้วยใหญ่ ห้วยวังจัน ห้วยวังอิน ห้วยยาง ห้วยพลู ห้วยหนองกระโดน
และห้วยลำสนธิ รวมกันเป็นลำสนธิ ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ความสำคัญของพื้นที่
เนื่องจากป่าซับลังกา เป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรีที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และเป็นป่าต้นน้ำลำสนธิ
เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า ต้องรักษาไว้เพื่อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ

ประเภทของแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ
1. ประเภทถ้ำ ได้แก่ ถ้ำพระนอก , ถ้ำสมุยกุย , ถ้ำสีดา , ถ้ำผาไม้แก้ว , ถ้ำผาผึ้ง และถ้ำผานกกก
2. ประเภทหน้าผา ได้แก่ หน้าผาไม้แก้ว หน้าผาแดง หน้าผานกกก หน้าผาน้ำย้อย หน้าผาโนนสวรรค์ และ หน้าผาสุดแผ่นดิน
3. ประเภทน้ำตก ได้แก่ น้ำตกผาผึ้ง น้ำตกสามสวย ได้ไหลรวมกันเป็นหว้ยลำสนธิลงแม่น้ำป่าสัก ที่บ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล เป็นป่า อาทิ น้ำหยดแรกป้อน เขื่อนป่าสักฯ
4. ประเภทป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าหญ้า และป่าไผ่

เส้นทางเดินป่า มี 2 เส้นทาง
1. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติห้วยพริก - น้ำตกผาผึ้ง เหมาะสำหรับการเดินป่า ได้สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลายตลอดเส้นทาง ชมความงามของลำห้วยพริก , น้ำตกผาผึ้งและถ้ำผาผึ้ง ปีนเขาอีกเล็กน้อย ก็จะพบเทือกเขาจันทร์ ระยะทางไป - กลับ 3,200 เมตร
2. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติห้วยประดู่ - ถ้ำพระนอก - ถ้ำสมุยกุย ( เป็นเส้นทางสะเทินน้ำสะเทินบก) ระยะทางไป - กลับ ประมาณ 1,800 เมตร หรือระยะทางการล่องแพ - ไปกลับ 1,400 เมตร ชมธรรมชาติที่สวยงาม ความลึกลับของถ้ำผานอก และถ้ำสมุยกุย

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
บ้านพัก 60 - 100 คน
             - บ้านพักเรือนนอน 1 หลัง พักได้ 15 คน
             - บ้านบึงบัว 1 หลัง พักได้ 15 คน
             - บ้านทรงแปลก 1 หลัง พักได้ 15 คน
             - บ้านดูเด่น 1 หลัง 5 ห้อง ห้องละ 3 คน
              
พักได้ 15 คน
             - ตึกขาว 1 หลัง พักได้ 10 คน
             - บ้านสี่ครอบครัว (ทาวน์เฮ้าส์) พักได้ 20 คน
เต้นท์
             -
แบบ 8 คน 2 หลัง พักได้ 16 คน
             - แบบ 4 คน 5 หลัง พักได้ 20 คน
             - กระโจม 20 หลัง พักได้ 20 คน
การเตรียมพร้อมสำหรับการเดินป่าศึกษาดูธรรมชาติ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

ผู้ที่จะเดินป่าควรเตรียมสิ่งเหล่านี้ คือ หมวก , รองเท้าผ้าใบ - รองเท้าแตะ , แว่นกันแดด ไฟฉาย , ยาประจำตัว และผู้ที่จะเดินป่าควรมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเดินป่า

การเดินทาง
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านวังเชื่อม ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สู่อำเภอโคกสำโรง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 205
ผ่านอำเภอชัยบาดาล (ลำนารายณ์) เข้าสู่อำเภอลำสนธิ ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าตำบลกุดตาเพชร
เป็นทางลาดยาง ระยะทาง 37 กิโลเมตร ก็จะถึงป่าซับลังกา รวมระยะทางจากตัวเมืองลพบุรีถึงที่ทำการเขตฯ ประมาณ 154 กิโลเมตร

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไป จ.สระบุรี ผ่าน จ. สระบุรี ไปตามทางหลวงมายเลข 21 สระบุรี - ชัยบาดาล เลี้ยวขวาเข้า อ. ชัยบาดาล ไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ชัยบาดาล - ลำสนธิ ก่อนถึง อ. ลำสนธิ 2 กม. แยกเลี้ยวซ้ายเข้า ต. วังเชื่อม อีก 37 กม. ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซักลังกา ระยะทางรวม 260 กม.

สถานที่ติดต่อ

1.) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
ตำบล กุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี 15190
โทร. (036) 415936
หน. วินัย กญิกนันท์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา /
ผช. อัมรินทร์ นุ่มดี ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

2.) ติดต่อผ่านสำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี
โทร. (036) 411060 , 422777

3.) ฝ่ายจัดการรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ 10900
โทร. (02) 579 -9446

4.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลางเขต 7
อำเภอเมือง จังลพบุรี 10500
โทร. (036) 422768 - 9


ตัวอย่างรายการนำเที่ยว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ. ลพบุรี


วันแรก
08.00 น. - ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน ) ไป จ. สระบุรี ผ่านจังหวัดสระบุรีไปตามทางหลวงสาย 21 สระบุรี - ชัยบาดาล เลี้ยวขวาเข้า อ. ชัยบาดาล ไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ชัยบาดาล - ลำสนธิ ก่อนถึง อ. ลำสนธิ 2 กม. แยกเลี้ยวซ้ายเข้า ต. วังเชื่อม อีก 37 กม. ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซักลังกา ระยะทางรวม 260 กม.
11.30 น. - ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันในแพ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่
14.00 น. - เดินทางไปที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
14.30 น. - ถึงที่พักที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสัตว์ซับลังกา
15.00 น. - เดินชมศึกษาพันธุ์ไม้รอบๆ บริเวณที่พัก
18.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ณ.ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
19.00 น. - ร่วมกิจกรรมนันทนาการรอบกองไฟ
22.00 น. - เข้าที่พัก ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

วันที่สอง
07.00 น. - รับประทานอาหารเช้า
08.00น. -  ออกเดินทางสู่เส้นทางเดินป่าห้วยพริก ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ระยะทาง 9 กม.
08.30 น. - ถึงปากทางเข้าห้วยพริก ชมธรรมชาติ และความงามของพันธุ์ไม้ของป่าซับลังกา อาทิ ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ , ม้ากระทืบโลง , ต้นยางใหญ่ ถ้ำผาผึ้งและเขาจันทน์ผา ระยะทาง 2 กม.
11.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (กล่อง) บริเวณถ้ำผาผึ้ง
13.30 น. - เดินทางกลับถึงปากทางห้วยพริก
14.00 น. - ขึ้นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ กลับที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
14.10 น. - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น. - ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***********************************************************

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวลพบุรี / Back /ฝากคำถาม
 
1