การจัดและหน้าที่......กองการเตรียมพล

                                      กล่องข้อความ: การจัด
กล่องข้อความ: งานวงรอบปี (กอง)
กล่องข้อความ: แผนกจัดหากำลังพล
กล่องข้อความ: แสดงความคิดเห็น
กล่องข้อความ: ความรับผิดชอบ
กล่องข้อความ: แผนกกำลังสำรอง
กล่องข้อความ: ปฏิทินงานปีงบประมาณ
กล่องข้อความ: คำสั่งกองการเตรียมพล
กล่องข้อความ: แผนการจัดกอง
กล่องข้อความ: แผนกฝึกและศึกษา
กล่องข้อความ: งานวงรอบปี (แผนก)
กล่องข้อความ: งานไม่เป็นวงรอบ
กล่องข้อความ: แผนกแผน
กล่องข้อความ: หน้าที่
                

 

 กล่องข้อความ: แผนกจัดหากำลังพล

กล่องข้อความ: กองการเตรียมพล

กล่องข้อความ: แผนกฝึกและศึกษา
กล่องข้อความ: แผนกกำลังสำรอง
กล่องข้อความ: แผนกแผน

 

พ.อ.วรวิทย์ วรรธนะศักดิ์

พ.อ.วิโรจน์ ศิลาอาสน์

พ.อ.อานุภาพ ชุนถนอม

พ.ท.วีระพันธุ์ จันทร์ดวง

พ.อ.เกรียงไกร ปราสาทสุวรรณ

พ.อ.ธัชพล  กนกฉันท์

พ.ท.ศรัณย์ เพชรานนท์

พ.ต.อำพล โตทรัพย์

ร.อ.สมรักษ์ ภาคพร

ร.ท.หญิง อัจฉรา ทองอู๋

ส.อ.กฤษฎา กรานวงศ์

พ.ต.ภาวัต  สิรินันทน์

ส.ต.หญิง ดวงพร ศรีแดง

ร.ต.ปรีชา   เชยชม

 

 

 

 

       

ส.ต.หญิง บุญตา  ศิลาสวรรค์

กองการเตรียมพล กพ.ทบ. กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.10200 โทร.02-2977140, 97140

กองการเตรียมพลขอเวลาในการบันทึกข้อมูลสักระยะหนึ่ง หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับกองการเตรียมพล กรุณาติดต่อโดยตรงที่ กองการเตรียมพล 02-2977140, 97140 ขณะนี้กองการเตรียมพลได้นำเรียนเรื่องโครงการประกวดเสมียนดีเด่น ทบ. ้ >คลิ๊กที่นี่