Ana Sayfa Giriş Sayfası Yap Öneri ve Eleştiri
 

DERS PLANI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Dikkat Çekme: Öğretmen dersin başında öğrencilerin dikkatini konuya ve kazandırılacak bilgi, beceri ve tavırlara çekmek için  bir olay, anı, fıkra ya da espiriyle  derse başlar.

 

2. Güdüleme-İstekli Kılma: Öğrencilerin işledikleri konuyu niçin öğrendikleri bir tartışma ortamıyla ortaya konur. Öğretmen bu derste öğrenilecek  davranışların ya da becerilerin bir sonraki  derste ve hayatta nasıl işe yarayacağını ortaya koyar. Örnekler verir;ancak verilen  örnekler  öğrencilerin hazır bulunuş düzeyleri ile ilgili olmalıdır.

 

3.Gözden Geçirme : Derste kazandırılacak hedef ve hedef davranışlar bu basamakta öğrenciye sunulur. Ayrıca, neyi, nasıl kazanacakları  konusunda  öğrencilerin bilgi sahibi olmaları gerekir. Böyle olunca öğrenciler dersi daha çok ilgiyle izlerler.

 

4. Derse Geçiş: Dersin geliştirme bölümüne girmeden önce  ya da  dersin geliştirme bölümünde  yeni davranışların kazandırılması sırasında  öğretmen tarafından  yapılan açıklamaların ve kullanılan araç-gereçlerin sunulduğu basamaktır. Öğretmenin örnek davranışı sunması, daha sonra öğrencilerden yapmalarını istemesi gibi.

 

5. Geliştirme –Sunu : Öğrenciye kazandırılacak beceri ve davranışların uygulamasının yapılacağı  her türlü etkinlikleri kapsar. Bu uygulama yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a)      Uygun öğretme stratejisi, yöntem ve tekniği kullanılmalı

b)      Konular ve sunular  basitten bileşiğe, somuttan soyuta doğru olmalı

c)      Öğrencilere sorulacak sorular önceden  saptanmalı

d)      Sorulara  doğru cevap gelmiyorsa ipuçları  belirlenmeli

e)      Eksik cevaplar için dönüt  ve düzeltme sağlanmalı

f)        Doğru cevaplar için uygun pekiştireçler verilmeli

g)      Öğrencilerin derse katılımı sağlanmalı

h)      Uygulama ve alıştırma yapmak için yeterli zaman ayrılmalı

i)        Kazandırılacak  davranışlara  uygun  araç-gereç kullanılmalı

j)        Her ünitenin sonunda izleme testi verilmeli

 

    Öğretmenlerin ayrıca öğrencilerine gezi-gözlem ve inceleme planı,deney ve uygulama planı ile bireysel ve grupla  çalışma planı yaptırma  konusunda da bilgi sahibi olması gerekir.

            Plan hazırlama çalışmalarının her aşamasında  Milli Eğitim Bakanlığı Tali Terbiye  Kurulundan çıkmış olan öğretim programları sürekli el altında  bulunmalıdır. Tüm çabalar, öğretim programlarının  öğeleri ve bu öğeler  arasındaki ilişkiler  öğretmenler  tarafından çok iyi bilinmelidir.

EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ

Eğitim programının  temel öğeleri hedef , içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirmedir

 Hedef ve davranışlar

a)Bilişsel alan , zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta  olduğu alanlardır.Bu alanın alt basamakları bilgi,kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmelerdir.

b) Duyuşsal alan, sevgi, korku, ilgi, tutum gibi duygusal yönlerin  baskın olduğu alandır. Bu alanın  alt basamakları, alma, tepkide bulunma ,değer verme, örgütleme ve kişilik haline gelmedir.

c) Devinişsel alan, zihin ve kas koordinasyonunu gerektiren becerilerin baskın olduğu  alandır. Bu alanın alt basamakları, algılama, kurulma,kılavuzluk yapma,mekanikleşme, beceri haline getirme, uyum ve yaratmadır.

Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması

a) BİLİŞSEL ALAN b) DUYUŞSAL ALAN c) DEVİNİŞSEL ALAN

1.00  BİLGİ

1.11        Terimlerin Bilgisi

1.12        Olguların Bilgisi

1.13        Araç-Gereçlerin Bilgisi

1.21        Alışların Bilgisi

1.22        Yönelimler ve Aşamalı Dizilerin Bilgisi

1.23        Sınıflamaların ve Sınıfların Bilgisi

1.24        Ölçütlerin Bilgisi

1.25        Yöntemlerin Bilgisi

1.31  İlke ve Genellemelerin Bilgisi

1.32 Kuramların ve Yapıların Bilgisi

 

2.00  KAVRAMA

2.10        Çevirme

2.20  Yorumlama

2.30        Öteleme (Kestirme

 

3. 00  UYGULAMA

 

4.00 ANALİZ

4.10 Öğelerin Analizi

4.20 İlişkilerin Analizi

4.30 Örgütleme İlkelerinin analizi

 

5.00 SENTEZ

5.10 Özgün bir iletişim Muhtevası oluşturma

5.20 Bir plan ya da işlemler takımı oluşturma

5.30 Soyut ilişkiler takımı önerme

 

6.00 DEĞERLENDİRME

6.10 İç ölçütlere göre değerlendirme

6.20 Dış ölçütlere göre değerlendirme

1.0     ALMA

1.1 Farkındalık

1.2 Almaya isteklilik

1.3 Kontrollü ya da seçici isteklilik

 

2.0     TEPKİDE BULUNMA

2.1 Uysal davranma

2.2 Karşılık verme isteği gösterme

2.3 Karşılık vermekten tatminolma

 

3.0     DEĞER VERME

3.1 Bir değeri kabullenmişlik

3.2 Bir değere düşkünlük

3.3 Adanmışlık

 

4.0     ÖRGÜTLEME

4.1 Değerleriyle uyumlaştırma

4.2 Değer sistemine katma

 

5.0 KİŞİLİK HALİNE GETİRME

5.1 Davranış ölçütü haline getirme

5.2 Karakterlenme

1.0     ALGILAMA

1.1 Duyuşsal uyarılma

1.2 İşaret seçme

1.3       Çevirme

 

2.0     KURULMA

2.1  Zihinsel kurulma

2.2       Bedensel kurulma

2.3       Duygusal kurulma

 

3.0     KLAVUZLA YAPMA

3.1 Taklit

3.2       Deneme

 

4.0     MEKANİKLEŞME

 

5.0 BECERİ HALİNE GETİRME

5.1 Kararsızlığı giderme

5.2 Otomatik icra

 

6.0 UYUM (DURUMA UYMA)

 

7.0 YARATMA

Kazandırılacak Öğrenci Nitelikleri

Genel Öğretim Hedefleri ve Öğrenme alanları

İlköğretim başlangıcından orta öğretimin sonuna kadar öğrenciler;

Kapsam Standartları (Neleri bilmeli ?  Neleri Yapabilmeli ?)

TEMEL AKADEMİK BECERİLER ALANI

Dil Becerileri

Temel Bilimler

Düşünme Becerileri

Araştırma Becerileri

Sanat

1. Ana Dil

 

* Dinleme, anlama, değerlendirme

* konuşma-anlatma

*okuma,anlama,

değerlendirme

*Yazma-anlatma

1.Fen Bilimleri

 

*Bilimsel kavramaları  anlama,yorumlama  ve kullanma

*Bilimsel kanunları anlama,yorumlama  ve kullanma

1.Düşünme Becerileri

 

*Bilimsel düşünce

*Sorgulayıcı düşünce

*Yaratıcı düşünce

*Problem çözme

*Karar verme

1.Araştırmacı kişilik

 

*Araştırmacı düşünce

*Sorgulayıcı düşünce

1.Sanat

 

*Sanata değer verme

*Sanatları anlama ve yorumlama

*estetik duygusu ve estetiğe değer verme

2. Matematik

 

* Bilimsel kavramaları  anlama,yorumlama  ve kullanma

*Bilimsel kanunları anlama,yorumlama  ve kullanma

2. Yabancı dil

 

* Dinleme, anlama, değerlendirme

* konuşma-anlatma

*okuma,anlama,

değerlendirme

*Yazma-anlatma

2.Bilimsellik

 

*Araştırma metotları

*Bilgiye ulaşma becerisi

*Bilgiyi sentezleyerek kullanma becerisi

*Yeni bilgiler geliştirme, üretme becerisi

3.Sosyal bilimler

 

* Bilimsel kavramaları  anlama,yorumlama  ve kullanma

*Bilimsel kanunları anlama,yorumlama  ve kullanma

 

 

 

YAŞAM BECERİLERİ  ALANI

Sosyal Beceriler

İletişim Becerileri

Bireysel Yönetim becerileri

Gelişim Becerileri

1.İnsan ve Kültürleri Anlama-değer verme

 

*Vatandaşlık bilinci

*Farklı düşünce ve inançları  anlama ve değer verme

*Toplumsal kurumları ve değerleri anlama ve onlara değer verme

*Farklı gelenek ve görenekleri anlama ve onlara değer verme

*Çok yönlü bakış açıları

1. Dinleme

 

*İletilen mesajı tam ve doğru alma

1. Etkililik ve etkinlik

 

*Liderlik

*Planlılık

*Zamanındalık

*Hedef oluşturma

*Motivasyon

*etkili karar verme

*Sorumluluk duygusu

* Kendine güven

* Sistem yaklaşımı

1.Bireysel gelişim

 

*Öğrenmeyi öğrenme

*Yaşam boyu öğrenme

2.Okuma

 

*Yazılı olarak ifade edilen bakış açılarını okuma,anlama, değerlendirme

*Karmaşık bilgileri okuma, anlama , değerlendirme

*Bilimsel yazıları okuma, anlama , değerlendirme

teknik yazı ve grafikleri

okuma, anlama , değerlendirme

2.Verimlilik

 

*İç motivasyon

*Hedefe yönelik çalışma

*Bireyler arası etkili iletişim kurma

*Etkin takım çalışması

2.Verimlilik

 

*İç motivasyon

*Hedefe yönelik çalışma

*Bireyler arası etkili iletişim kurma

*Etkin takım çalışması

2.Uyum sağlama

 

*Değişim ve yenileşmeye hazır  bulunuşluk

*Sorunların üstesinden gelme becerisi

*Seçenekler geliştirme

Sebat ve kararlılık

*Yaratıcı kişilik

3.Etkili kaynak kullanımı

 

*İnsan kaynağından etkili ve verimli yararlanma

*Zamanı etkili verimli kullanma

*Fiziki kaynakları (mekan,para,zaman vb.)etkili ve verimli kullanma

*Çevre bilinci ve çevre kaynaklarını etkili ve verimli kullanma

3.Yazma

 

*Düşünceleri tam ve doğru yazılı olarak ifade etme

* Akademik yazım becerisi

*Teknik yazım becerisi

*İş yazışmaları becerisi

 

 

Her hakkı saklıdır. tebesirlekesi.com Kaliteli ve Seçkin Eğitim İçin Kaynak

1