ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน
สรุปผลการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ ประเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2545
     วันที่                                        งานที่ปฏิบัติ                                    สถานที่             ผู้ขอใช้ /เจ้าของโครงการ

       1          ดูแลระบบเสียง มช.แนะแนวนักเรียนม.5-6              หอประชุม                   งานแนะแนว
  2 - 4        ดูแลห้องโสต 2 อบรมการเขียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ห้องโสตฯ.2     ศูนย์อีริคกำแพงเพชร
      5          ตั้งเครื่องเสียง,ถ่ายรูป,ถ่ายวิดิโอ วันสถาปนา              ศาลา 90 ปีศาลพระยาฯ.    รร.กพ.
      6          ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
      7         ตั้งเครื่องเสียงงานแจกปัจจัยพื้นฐาน                             ศาลา 90 ปี                  แนะแนว,วิชาการ
      9        พิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินี                              หน้าเสาธง
                 มช.มาแนะแนวนักเรียน                                                    หอประชุม                    งานแนะแนว
                 ดูแลห้องโสต 2 ประชุมครู                                                ห้องโสตฯ.2                        รร.กพ.
     13       ดูแลห้องโสต 2 อบรมสามประสาน                                ห้องโสตฯ.2                   ฝ่ายปกครอง
  14-15   ปฏิบัติหน้าที่ประจำ, ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯต่างๆ                                                   งานโสตฯ
     16       ดูแลนักเรียนชุมนุมเสียงตามสายเอากล้องวิดีโอถ่ายสัมภาษน์ประธานคณะสีต่างๆ
  19-21    เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี งานโสตฯ
  22-24    ดูแลระบบเสียงที่ใช้ในการแข่งกีฬาถ่ายรูป,ถ่ายวิดีโอ ภายในโรงเรียน              งานโสตฯ
     26       เก็บอุปกรณ์,ทำความสะอาด                                                                                          งานโสตฯ
  27-28    ดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมบริหาร
                 การจัดการแนะแนวที่โรงแรมเพชร                               โรงแรมเพชร                     ศสจ.กพ.
     29       ดูแลห้องโสตฯ2 ประชุมผู้กำกับ นศท.จ.กพ.                  ห้องโสตฯ 2                    ฝ่ายปกครอง
  29-31   ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์โสตที่จะต้องใช้ในการอบรม
                การเขียนหลักสูตรใหม่ ของสหวิทยาเขตบางพาน
                และสหวิทยาเขตซากังราว                                        ห้องโสตฯ.2ห้องโสตฯ.4          ศสจ.กพ

1