แนะนำแหล่งโบราณสถาน
กู่ช้าง - กู่ม้า

กู่ช้าง
สถานที่ตั้ง    ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณชุมชนไก่แก้ว ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กม.

ประวัติความเป็นมา
ตามประวัติความเป็นมาของกู่ช้าง กล่าวกันว่า สถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจุซากของพระยาช้าง "ผู้กล่ำงาเขียว" ซึ่งเป็นช้างทรง คู่พระบารมีของพระเจ้ามหันตยศและพระเจ้าอนันตยศ พระราชโอรสแฝด ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์องค์แรกของนครหริภุญไชย ตามประวัติกล่าวว่า เป็นช้างที่มีฤทธิเดชมาก กล่าวกันว่า เมื่อช้างเชือกนี้หันไปทางศัตรู จะทำให้ศัตรูอ่อนกำลังลงทันที เมื่อช้างเชือกนี้ลมลงจึงมีการสร้างสถูปขึ้นเพื่อบรรจุซากของช้าง โดยให้ซากของช้างหันหน้าขึ้นไปบนอากาศ ส่วนงาทั้งคู่ของช้างเชือกนี้ ถูกนำไปบรรจุไว้ในสถูปที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระนางจามเทวีที่วัดจามเทวี คือ เจดีย์สุวรรณจังโกฎ
แต่ตามตำนานเล่าขานกันมาแต่โบราณกล่าวว่า เมื่อช้าง"ผู้กล่ำงาเขียว" ได้ล้มลง ครั้นจะนำซากช้างไปฝัง ถ้าหันหัวช้างและงาช้างไปทางทิศใดก็จะบังเกิดแต่ความแห้งแล้งและความหายนะ นั่นเป็นเพราะความมีฤทธิ์เดชของช้าง "ผู้กล่ำงาเขียว" จึงได้ฝังซากช้างโดยหันหัวช้างและงาช้างชี้ขึ้นทางด้านบน ดังนั้นตามตำนานเล่าขานนี้ จึงบ่งบอกว่างาช้างทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่ สุวรรณจังโกฏ แต่ยังติดอยู่ที่ซากของช้าง ใน กู่ช้าง นั่นเอง...
กู่ช้างเป็นปูชนียสถานที่ประชาชนชาวลำพูนให้ความเคารพสักการะและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากถึงกับมีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างขึ้นใกล้กับองค์สถูป ต่อมาทางกรมศิลปกรได้มาบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์และได้ย้ายศาลเจ้าพ่อกู่ช้างออกไปห่างจากสถูปพอสมควร
นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีสภูปอีกหนึ่งองค์ ชื่อว่า กู่ม้า เป็นสถูป ที่บริเวณองค์ของสถูปนั้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ปลายมน เหนือองค์สถูปมีแท่นคล้ายบัลลังก์ของเจดีย์ทั่ว ๆ ไป
เส้นทางเข้าสู่สถานที่กู่ช้าง
อยู่ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญไชยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร

กู่ม้า
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณชุมชนไก่แก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งมี ลักษณะเป็นสถูปแบบล้านนาทั่วไป องค์สถูปเป็นทรงระฆัง มีสัณฐานค่อนข้างป้าน เหนือองค์สถูป เหลือเพียงบัลลังก์เท่านั้น ตั้งอยู่ด้านข้างกู่ช้าง
สิ่งดึงดูดใจ

เป็นสุสานช้างศึก - ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี ชื่อ "ปู้ก่ำงาเขียว" ซึ่งหมายถึงช้าง ผิวสีคล้ำงาสีเขียว เป็นช้างตัวผู้ตัว ที่ทรงอานุภาพและอิทธิฤทธิ์ในสงคราม ทรงคู่บารมีของพระเจ้ามหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศ พระราชโอรสของพระนางจามเทวีอีกด้วย ซึ่งชาวเมืองว่า "กู่ช้าง - กู่ม้า" เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิประจำเมืองลำพูน
สิ่งอำนวยความสะดวก
มีดอกไม้ธูปเทียนจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อนำไปบูชาพร มีของที่ระลึกจำหน่ายและยังมีพระเครื่องสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เช่าบูชาอีกด้วย
เส้นทางการเข้าแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ 1 กม.

<goto top>

<home> <inside>

ที่มา : วารสารเทศบาลเมืองลำพูน ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ มิถุนายน - สิงหาคม 2545 1