ที่สุดภูมิศาสตร์ไทย
ที่สุดสิ่งก่อสร้างและ
       การคมนาคมไทย

ที่สุดประวัติศาสตร์ไทย
ที่สุดในไทย
ที่สุดภูมิศาสตร์โลก
ทีสุดสิ่งก่อสร้างและ
      การคมนาคมโลก

ที่สุดในโลก
ที่สุดประวัติศาสตร์ไทย
1.นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย.... พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2.ประธานรัฐสภาคนแรกของไทย....เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
3.ผู้จัดตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกในไทย....หมอบรัดเลย์มิชชันนารี
ชาวอเมริกัน พ.ศ.2379
4.หนังสือราชกิจจานุเบกษาพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในสมัย....รัชกาลที่4
5.รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทยประกาศใช้เมื่อ....
10 ธันวาคม พ.ศ.2475
6.กิจการรถไฟเริ่มมีครั้งแรกในสมัย....รัชกาลที่5
7.ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยคนแรก...พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
(เมื่อ พ.ศ. 1826)
8.กิจการออมสินและสหกรณ์ มีขึ้นครั้งแรกในสมัย....รัชกาลที่6
9.กรมไปรษณีย์ โทรเลข มีขึ้นครั้งแรกในสมัย....รัชกาลที่5(พ.ศ. 2441)
10.ชาวยุโรปชาติแรกที่ติดต่อกับไทย....โปรตุเกส
11.ไฟฟ้ามีใช้ในกรุงเทพฯเป็นครั้งแรกในสมัย....รัชกาลที่5
12.ประเทศไทยมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์
ของชาติไทยในสมัย...รัชกาลที่1
PAGE1/ PAGE2/ PAGE3
VPNEW/ LOOKTHEWORLD/ YAHOO!
1