บทนำ

          คลื่นวิทยุ ( RADIO FREQUENCY : RF ) ได้มีการค้นพบทางทฤษฎีโดย JAMES CLERK MAXWELL ใน ค.ศ. 1864     กล่าวไว้ว่า   คลื่นวิทยุ คือ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสง คือ 3*108  เมตร/วินาที  ต่อมาในปี ค.ศ. 1877  HEINRICH   HERTZ   ได้ทำการทดลอง และพิสูจน์ให้ เห็นว่าคลื่นวิทยุมีจริง  หลังจากนั้นก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และการกระจายคลื่นวิทยุให้ก้าวหน้าต่อไปในปัจจุบัน


Hertz.gif - 2.7 K

รูปที่    1    Heinrich   Rudoff   Hertz     ผู้ค้นพบคลื่นวิทยุ


 Goto Index next to chapter2

1