การสื่อสารแบบหลายฮอป (Multiple - hop)

        กรณีที่การสื่อสารโดยใช้คลื่นฟ้าระหว่างจุด  2  จุด  มีระยะทางมากกว่า  4,000  km  เราต้องใช้วิธีนี้  (แสดงในรูปที่  1)

Multihop

รูปที่    1    แสดงการสื่อสารแบบหลายฮอปของคลื่นฟ้า

          จากรูป  คลื่นฟ้าถูกหักเหจนสะท้อนกลับมายังผิวโลก และที่จุดนี้จะถูกสะท้อนกลับขึ้นไปชั้นบรรยากาศใหม่ เป็นลักษณะนี้ ซ้ำ ๆ กันไป

    จำนวนของฮอปไม่ได้ขี้นอยู่กับตัวแปรต่อไปนี้

  1. กำลังส่งคลื่นฟ้า
  2. การสูญเสียของพลังงาน เนื่องจากการสะท้อนกลับที่ผิวโลก
  3. การสูญเสียของพลังงาน เนื่องจากการสะท้อนกลับที่ชั้นบรรยากาศ
    เห็นได้ว่าอุปสรรคใหญ่ในการสื่อสารแบบหลายฮอป คือ การจางหายของสัญญาณ


    back to chapter9 Goto Index next to chapter11

1