การส่งคลื่นวิทยุแบบโทรโปสแกตเตอร์ (Troposcatter หรือ Tropospheric scatter )

           วิธีนี้ใช้ในงานสื่อสารช่องสัญญาณวิทยุ - โทรศัพท์ในระยะทางที่ไกลมาก   ขอให้พิจารณาในรูปที่  1  ก่อน

Troposcatter

รูปที่   1   แสดงการสื่อสารวิธีโปสแกตเตอร์

           วิธีนี้เราสนใจในพลังงานส่วนน้อยนี้ซึ่งเหตุที่คลื่นสะท้อนกลับเกิดจากความไม่แน่นอนของชั้นบรรยากาศนี้
           ปรากฏการณ์โทรโปสแกตเตอร์จะเกิดที่ความถี่มากกว่า  600  MHz  ขึ้นไป   แต่ในการใช้งานจริงมักใช้ที่  900  MHz,  2 GHz  และ  5  GHz
           สายอากาศที่ใช้ต้องมีข้อเด่นเฉพาะ คือ  มีอัตราขยายสูงมากและใช้กำลังส่งสูงมากเช่นกัน
           ระยะทางระหว่างด้านส่งกับด้านรับมีค่าประมาณจาก  300-500  กิโลเมตร ซึ่งนิยมใช้ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา,  ป่า  หรือมหาสมุทร ที่ตั้งสถานีทวนสัญญาณได้ลำบาก
           เราใช้วิธีโทรโปสแกตเตอร์ต่อเมื่อไม่สามารถใช้การส่งคลื่นแบบต่าง ๆ ไปยังปลายทางได้แล้วเท่านั้น (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก)


back to chapter11 Goto Index next to chapter13

1