การใช้งานในย่านความถี่ต่าง ๆ

Radio.GIF - 5.7 K RadioOld.GIF - 3.8 K

                       

         รูปที่    1       แสดงการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องส่งเละเครื่องรับสมัยใหม่ (เรียกกว่าทรานซิฟเวอร์)
กับเครื่องส่งแบบเก่าที่สร้างในปี  1986


back to Chapter13 Goto Index 

1