การกระจายคลื่นวิทยุ

          เมื่อมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านลวดตัวนำ จะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นรอบ ๆ ลวดตัวนำนั้น   สนามไฟฟ้านี้จะเพิ่มความเข้มสูงขึ้น แล้วค่อย ๆ ลดลงและสลับทิศทางในที่สุด สลับกันไปเรื่อย ๆตามกระแสไฟฟ้าที่ไหลสลับเข้าในลวดตัวนำ   ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กก็จะเกิดขึ้นรอบ ๆ ลวดตัวนำในลักษณะเดียวกับสนามไฟฟ้า  ในกรณีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ คือ เครื่องส่งวิทยุ ซึ่งต่อกำลังงานไปยังลวดตัวนำที่เรียกว่าสายอากาศ  โดยอาศัยสายส่ง กระแสไฟฟ้าสลับซึ่งไหลในสายอากาศ จะสร้างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า  ดังนั้นคลื่นวิทยุที่กระจายออกจากสายอากาศจะประกอบด้วยสนามไฟฟ้าซึ่งเขียนแทนด้วย E  และสนามแม่เหล็กซึ่งเขียนแทนด้วย H

H-Plane.gif - 5.1 K E-Plane.gif - 5.5 K

รูปที่    1    โครงสร้างของคลื่นวิทยุ

          จากรูปที่   1    แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างของคลื่นวิทยุที่กระจายออกจากสายอากาศ   สนามไฟฟ้าอยู่ในระนาบแนวนอน ใน ขณะที่ สนามแม่เหล็ก อยู่ใน ระนาบ แนวตั้ง  นั่นคือ สนาม ไฟฟ้า กับ สนาม แม่เหล็ก จะ ตั้งฉาก ซึ่งกัน และกัน ไปตลอด และ ทั้งคู่ จะ ตั้งฉาก กับ ทิศทาง การ เคลื่อนที่ ของ คลื่น


back to chapter4 Goto Index next to chapter6

1