ลักษณะการแพร่กระจายคลื่น

           ก่อนที่จะดูลักษณะการแพร่กระจายคลื่นของย่านความถี่ต่าง ๆ ควรมาดูองค์ประกอบที่สำคัญที่มีผลต่อการแพร่กระจายคลื่น  นั่นคือ ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก
           ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลกประกอบด้วยกลุ่มแก๊สต่าง ๆ  แบ่งเป็นชั้น ๆ ประกอบกันเป็น  5  ชั้น   ดังรูป

Sphere.gif - 8.2 K

รูปที่    1    แสดงส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลก


back to chapter6 Goto Index next to chapter8

1