ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู่ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียหายชีวาถ้าสิ้นไป
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรม์อันสดใส
ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด
ยังมั่นใจรักชาติองอาจครัน
โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่
เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน
คงยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย

เพลง พระ ราช นิพนธ์ ลำ ดับ ที่ ๔๓ ทรง พระ ราช นิพนธ์ ใน พ.ศ . ๒๕๑๔ ท่าน ผู้ หญิง มณี รัตน์ บุนนาค เล่า ไว้ ใน หนังสือ "ภิรมย์ รัตน์ " ว่า เมื่อ ตาม เสด็จฯไป อยู่ ที่ พระ ตำหนัก ภู พิง คราชนิเวศน์ พ.ศ . ๒๕๑๒ ได้ รับ พระ ราช เสาวนีย์ จาก สมเด็จ พระ นาง เจ้าฯ พระ บรม ราชินี นาถ ให้ เขียน บท กลอน แสดง ความ นิยม ส่ง เสริม คน ดี ให้ มี กำลัง ใจ ทำ งาน เพื่อ อุดม คติ เพื่อ ประเทศ ชา ติ "ข้าพเจ้า ค่อย ๆ คิด หา คำ กลั่น กรอง ให้ ตรงกับความ หมาย เท่า ที่ จะ สามารถ แล้ว ทูลเกล้าฯ ถวาย ทอด พระ เนตร ทรง พระ กรุณา ติ ชม จน ผล สุด ท้าย ออก มา เป็น กลอน ๕ บท ความ บันดาล ใจ ใน เรื่อง นี้ มี ที่ มา จาก การ สังเกต ของ ข้าพเจ้า ได้ รู้ เห็น พระ ราช อัธยาศัย พระ ราชจริยวัตร ที่ พระ บาท สมเด็จ พระ เจ้า อยู่ หัว ทรง ประพฤติ ปฏิบัติ อยู่ ทุก เมื่อ เชื่อ วัน ไม่ เสื่อม คลาย " สมเด็จ พระ นาง เจ้าฯ พระ บรม ราชินี นาถ โปรด ให้ พิมพ์ บท กลอน นี้ ลง ใน กระดาษ การ์ด แผ่น เล็ก ๆ พระ ราช ทาน ข้า ราช การ ทหาร ตำรวจ พล เรือน และ ผู้ ทำ งาน เพื่อ ประเทศ ชาติ เตือน สติ มิ ให้ ท้อ ถอย ใน การ ทำ ความ ดี เพราะ บ้าน เมือง ขณะ นั้น ยุ่ง อลเวง น่า เป็น ห่วง อนาคต ของ ประเทศ ชาติ ต่อ มา สมเด็จ พระ นาง เจ้าฯ พระ บรม ราชินี นาถ ได้ กราบ บังคม ทูลพระ กรุณา ขอ ให้ พระ บาท สมเด็จ พระ เจ้า อยู่ หัว ทรง ใส่ ทำนอง เพลง ใน คำ กลอน "ความ ฝัน อัน สูง สุด " ดัง ที่ เป็น เพลง พระ ราช นิพนธ์ รู้ จัก กัน แพร่ หลาย ทุก วัน นี้ นับ เป็น เพลง พระ ราช นิพนธ์ แรก ที่ ได้ ทรง จาก คำ ร้อง

1