Home ประวัติ วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน ปรัชญา โครงการ การประกัน คุณภาพ การประเมิน

บทที่ 1

ข้อมูลสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2510 โดยมีนายสมาน ปทุมานนท์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 60 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท และอาคารแบบ 017 ก. 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง เป็นเงิน 700,000 บาท

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน ห่างจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองลานเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ชุมชนรอบโรงเรียนเป็นหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน

ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดบริการทางการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2545 มีนักเรียนทุกระดับจำนวน 146 คน

- ระดับก่อนประถมศึกษา มีนักเรียน 25 คน จำนวน 1 ห้องเรียน

- ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน 121 คน จำนวน 1 ห้องเรียน

โรงเรียนมีบุคลากรจำนวน 9 คน โดยมีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 5 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน โรงเรียนมีอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ. จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 017 ก. จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.203/26 จำนวน 1 หลัง ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง บ่อเลี้ยงปลา แบบ สปช. จำนวน 1 บ่อ มีห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ จำนวน 8 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องจริยธรรม ห้องการงานและพื้นฐานอาชีพ ห้องดนตรี ห้องสหกรณ์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 6 เครื่อง เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง มีสนามฟุตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม สนามเด็กเล่น 1 สนาม

             ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านท่าช้าง มีผลงานดีเด่น ดังนี้

ที่

ประเภท/รางวัล

ปีที่ได้รับ

ระดับ

1.

ประเภทโรงเรียน

เกียรติบัตร "สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร"

2545

จังหวัด

2.

"การทอพรมเช็ดเท้า" ลงหนังสือพิมพ์

- เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 ก.ย. 45

- ประชาไทย ฉบับวันที่ 14 ก.ค. 45

- กำแพง- พิมาน ฉบับวันที่ 20 ก.ค. 45

2545

 

3.

เกียรติบัตร "โรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนักเรียนยอดปัญญา"

2545

อำเภอ

1.

ประเภทครู

เกียรติบัตร "ครูดีเด่นคุรุสภา"

2545

อำเภอ

2.

เกียรติบัตร "ผู้ฝึกสอนการคิดเลขเร็วโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อและจินตคณิตระดับชั้น ป.2"

2545

จังหวัด

1.

ประเภทนักเรียน

เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมระดับประถมศึกษา"

2545

อำเภอ

2.

เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศการคัดลายมือระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2"

2545

อำเภอ

3.

เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การเล่านิทานประกอบท่าทางระดับประถมศึกษา (ประเภททีม)"

2545

กลุ่ม

4.

เกียรติบัตร "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มัคคุเทศก์น้อย ระดับประถมศึกษา"

   

5.

เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คิดเลขเร็วโดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อและจินตคณิต ระดับ ป.2"

2545

จังหวัด

6.

เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศการแกะสลักผักและผลไม้ระดับประถมศึกษา ป.5-6"

2545

อำเภอ

7.

เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศการแกะสลักผักและผลไม้ระดับประถมศึกษา ป.5-6"

   

8.

เกียรติบัตร "การประดิษฐ์ของเล่นเด็กไทยระดับ ป.1-2"

2545

อำเภอ

9.

เกียรติบัตร "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากเศษ-วัสดุระดับ ป.3-4"

2545

อำเภอ

10.

เกียรติบัตร "รางวัลรองชนะเลิศการพิมพ์ภาพระดับ ป.1-2"

2545

กลุ่ม

11.

เกียรติบัตร "รางวัลชมเชยการแข่งขันนักเรียนยอดปัญญาไทยเชลล์"

2545

จังหวัด

12.

เกียรติบัตร "รางวัลชนะเลิศวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.1"

2545

อำเภอ

 

บทที่ 2

การดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าช้าง

 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ดังนี้

ปรัชญาโรงเรียน

โรงเรียนเชื่อว่า การศึกษาที่ดีต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามแก่นักเรียนโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

คำขวัญโรงเรียน

" คุณธรรมดี มีความรู้ อยู่มีสุข สนุกใฝ่เรียน "

สีประจำโรงเรียน

" เหลือง - แดง "

สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี

สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน

วิสัยทัศน์ ( vision )

ภายในปี 2550 โรงเรียนบ้านท่าช้างจะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของอำเภอคลองลาน และจะผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1. นักเรียนทุกคนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

3. โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้

4. ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

นโยบายโรงเรียน ปี 2546 – 2550

                             1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณธรรม จริยธรรม

2. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

3. โรงเรียนจัดหา ปรับปรุง สื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้เพียงพอในการจัดกระบวนการเรียน

4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนได้จัดทำโครงการบริหารงานเป็น 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานการเงินและพัสดุ งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และงานกิจการนักเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของทุกฝ่าย ซึ่งในการดำเนินการนั้น โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำธรรมนูญสถานศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีการติดตามการดำเนินงาน และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

แนวคิดหลักการการพัฒนาโรงเรียน

แนวคิดหลักที่โรงเรียนใช้ในการบริหารจัดการคือ การทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดระบบบริหารงานตามวงจรการทำงานแบบ PDCA ( Plan , Do, Cheek , Act ) และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการจัด กิจกรรมที่มีการดำเนินงานจะมีการกำกับ ติดตามประเมินผลการทำงานเป็นระยะๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกขั้นตอน

ลักษณะของการบริหารงาน

โรงเรียนได้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นถึงสภาพปัญหา ความต้องการ โดยครอบคลุมทุกประเด็นกับนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์จัดลำดับ และนำเข้าประชุมปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนสังเคราะห์และกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ โรงเรียนขึ้น ต่อมาได้นำวิสัยทัศน์มาวิเคราะห์กำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องปฏิบัติแล้วเชิญคณะครูอาจารย์ บุคลากรโรงเรียนร่วมกันวางแนวทางที่จะปฏิบัติให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ แล้วนำแนวทางเหล่านั้นมาจัดเป็นโครงการขึ้น โดยแยกเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีการศึกษา โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบายที่วางไว้ และรวมถึงตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 14 มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวกับผู้เรียน ด้านที่เกี่ยวกับครู และด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร

 วิธีการดำเนินการ

1. การวางแผนงานของสถานศึกษา โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา จนสามารถกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายการดำเนินงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติว่าต้องการให้เกิดสัมฤทธิ์ผล อย่างใด ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตัดสินระดับความสำเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงการเพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติเป็นผู้เสนอ ตลอดจนวางแผนระบบการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

2. การนำแผนสู่การปฏิบัติ โรงเรียนและผู้รับผิดชอบร่วมกันกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดำเนินงานตามแผน มีกลไกการกำกับติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆตามตารางที่กำหนดและมีการรายงานผลความก้าวหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหาร และต่อที่ประชุมโรงเรียน

3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองภาคเรียนละ 1 ครั้ง โรงเรียนมีการตั้ง ผู้นิเทศประเมินผลการดำเนินงาน และเสนอรายงานต่อที่ประชุม

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนำผลการประเมินมาจัดทำเป็นรายงาน เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ ซึ่งผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาด้านใดหรือนโยบายข้อใด มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนจะให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง โดยการกำหนดเป็นโครงการที่เน้นยุทธวิธีลงในแผนปฏิบัติการในปีการศึกษาต่อไป โดยเน้นเป็นความสำคัญลำดับแรกๆ ของแผนปฏิบัติการนั้น

5. การวางแผนงานสถานศึกษาในอนาคต กำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วม และสอบถามความต้องการของชุมชนมากขึ้น

6. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมคณะครูประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และประชุมวิชาการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อประชุมหารือประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหา

7. ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แต่ละตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 14 มาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนได้นำมาตรฐานการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็น ประเภทมาตรส่วน 5 ระดับ จำแนกตัวบ่งชี้ให้ละเอียดตามมาตรฐานนั้น แล้วนำไปสอบถาม นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน สอบถามครูอาจารย์บุคลากรทุกคน และสอบถามผู้ปกครอง ชุมชนโดยการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ซึ่งผลการประเมินได้นำเสนอในบทที่ 3 ต่อไป

8. เกณฑ์การแปลระดับคะแนนเฉลี่ย มี 3 ระดับ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 1.01 - 3.00 หมายถึง ไม่น่าพอใจ หรือ ควรปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.20 หมายถึง ปานกลาง หรือ ได้มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ดีมาก หรือ ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูง

 

บทที่ 3

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้

 

 

 

 

Ÿ มีวินัย

3.59

ปานกลาง

Ÿ มีความรับผิดชอบ

3.86

ปานกลาง

Ÿ ปฏิบัติตนระเบียบ

3.51

ปานกลาง

Ÿ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนา

3.89

ปานกลาง

Ÿ ซื่อสัตย์สุจริต

4.23

ดีมาก

Ÿ มีความเมตตากรุณา

4.07

ปานกลาง

Ÿ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

3.17

ปานกลาง

Ÿ เสียสละ

3.59

ปานกลาง

Ÿ ประหยัด (ใช้สิ่งของและทรัพย์สินทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

3.54

ปานกลาง

รวม

3.78

ปานกลาง

มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

ตัวบ่งชี้

Ÿ สามารถจำแนกประเภทข้อมูล

3.38

ปานกลาง

Ÿ เปรียบเทียบข้อมูล

3.55

ปานกลาง

Ÿ มีความคิดรวบยอด

3.16

ปานกลาง

Ÿ สามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล

3.34

ปานกลาง

Ÿ รู้จักพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย

4.16

ปานกลาง

Ÿ รู้จักความถูก-ผิด

4.19

ปานกลาง

Ÿ สามารถระบุเหตุ-ผล

3.62

ปานกลาง

Ÿ สามารถค้นหาคำตอบ

3.62

ปานกลาง

Ÿ เลือกวิธีแก้ปัญหา

3.42

ปานกลาง

Ÿ มีปฏิภาณในการแก้ปัญหา

3.28

ปานกลาง

Ÿ ตัดสินใจได้อย่างสันติและมีความถูกต้องเหมาะสม

3.44

ปานกลาง

Ÿ มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ

3.80

ปานกลาง

Ÿ สามารถคาดการณ์

3.34

ปานกลาง

Ÿ กำหนดเป้าหมายได้

3.17

ปานกลาง

รวม

3.53

ปานกลาง

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 5 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

 

 

 

 

Ÿ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ

Ÿ สปช.

4.15

ปานกลาง

Ÿ สลน.

4.1

ปานกลาง

Ÿ กพอ.

4.03

ปานกลาง

Ÿ คณิตศาสตร์

4.39

ดีมาก

Ÿ ภาษาไทย

4.13

ปานกลาง

Ÿ ภาษาอังกฤษ

3.69

ปานกลาง

Ÿ สังคมศึกษา

Ÿ วิทยาศาสตร์

Ÿ คอมพิวเตอร์

Ÿ ศิลปะ

Ÿ พลศึกษา

...............................

...............................

...............................

...............................

l มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร

4.09

ปานกลาง

รวม

3.25

ปานกลาง

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้

Ÿ มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ

4.15

ปานกลาง

Ÿ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุ-ผล

3.9

ปานกลาง

Ÿ รักการอ่าน

3.72

ปานกลาง

Ÿ สามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

3.74

ปานกลาง

Ÿ สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

3.79

ปานกลาง

รวม

3.11

ปานกลาง

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 9 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้

 

 

 

 

Ÿ สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ

3.65

ปานกลาง

Ÿ ขยัน อดทน

3.91

ปานกลาง

Ÿ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน พัฒนางาน

3.39

ปานกลาง

Ÿ สามารถทำงานอย่างมีความสุข และภูมิใจในผลงานของตนเอง

4.22

ดีมาก

Ÿ สามารถทำงานเป็นทีม (ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ ให้ความร่วมมือ ยอมรับฟังความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม

3.74

ปานกลาง

Ÿ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

4.04

ปานกลาง

รวม

3.59

ปานกลาง

มาตรฐานที่ 10 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้

Ÿ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.86

ดีมาก

Ÿ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.85

ดีมาก

Ÿ ร่าเริงแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป

4.54

ดีมาก

Ÿ รู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย

3.92

ปานกลาง

รวม

4.02

ปานกลาง

มาตรฐานที่ 12 มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

ตัวบ่งชี้

มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

3.87

ปานกลาง

มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

4.13

ปานกลาง

มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

4.36

ดีมาก

รวม

4.22

ดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 13 มีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

ตัวบ่งชี้

Ÿ มีการจัดองค์กร / โครงสร้างการบริหารชัดเจน

4.32

ดีมาก

Ÿ มีปรัชญา แผนพัฒนา / ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดำเนินงานของสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.54

ดีมาก

Ÿ มีการปฏิบัติตามแผน

4.28

ดีมาก

Ÿ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

4.1

ปานกลาง

Ÿ มีระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และทันต่อการใช้งาน

4.05

ปานกลาง

Ÿ มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน

3.75

ปานกลาง

Ÿ มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน

3.62

ปานกลาง

รวม

4.16

ปานกลาง

มาตรฐานที่ 14 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ตัวบ่งชี้

Ÿ ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษา

4.54

ดีมาก

Ÿ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน

4.24

ดีมาก

Ÿ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

4.09

ปานกลาง

Ÿ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา

4.26

ดีมาก

รวม

4.28

ดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 18 จัดกิจกรรมและการเรียนและการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ตัวบ่งชี้

Ÿ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน

4.00

ปานกลาง

Ÿ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์

4.09

ปานกลาง

Ÿ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

3.73

ปานกลาง

Ÿ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.83

ปานกลาง

Ÿ มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้เรียน

4.38

ดีมาก

Ÿ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา

4.47

ดีมาก

Ÿ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน

4.4

ดีมาก

Ÿ มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

3.96

ปานกลาง

Ÿ ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความกระตือรือร้นในการไปเรียน

4.65

ดีมาก

รวม

4.18

ปานกลาง

มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้

Ÿ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

4.56

ดีมาก

Ÿ ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ

4.65

ดีมาก

Ÿ ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์

4.07

ปานกลาง

Ÿ ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

4.43

ดีมาก

Ÿ ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย

4.52

ดีมาก

รวม

4.45

ดีมาก

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้

Ÿ ครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษา

4.67

ดีมาก

Ÿ ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร

4.31

ดีมาก

Ÿ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน

4.6

ดีมาก

Ÿ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

4.41

ดีมาก

Ÿ ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้

4.54

ดีมาก

Ÿ ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผล

4.74

ดีมาก

Ÿ ครูมีความรู้ความสามารถในการนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการสอน

4.49

ดีมาก

Ÿ ครูมีความสามารถในการควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

4.3

ดีมาก

รวม

4.51

ดีมาก

มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ

ตัวบ่งชี้

Ÿ ครูมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ

4.24

ดีมาก

Ÿ มีจำนวนครูตามเกณฑ์

3.3

ปานกลาง

รวม

3.77

ปานกลาง

มาตรฐานที่ 25 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้

Ÿ มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

3.94

ปานกลาง

Ÿ มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

3.62

ปานกลาง

รวม

3.87

ปานกลาง

 

บทที่ 4

รายละเอียดวิธีการและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (14 มาตรฐาน)

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน จึงได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และให้ครูอาจารย์สอดแทรกคุณธรรมในการเรียนการสอนทุกวัน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาวิชาต่างๆ มีการใช้รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ในการมุ่งเน้นปลูกฝังการมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความเมตตา และความประหยัด ฯลฯ

โรงเรียนได้จัดทำโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ ดูแลรักษาระเบียบวินัย และความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง กำกับติดตามประเมินผลการทำงานของหมู่สี ให้คำแนะนำตักเตือนนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย ดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนมอบหมาย และแบ่งนักเรียนออกเป็นหมู่สีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีฟ้า สีเขียว ทำหน้าที่พัฒนาโรงเรียน ดูแลความสะอาดในห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยคณะครูและนิมนต์พระภิกษุมาให้ความรู้ในทุกเช้าวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.45น. - 09.00 น. และทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. – 16.00 น. เพื่ออบรมสั่งสอนศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรู้จักหน้าที่ ระเบียบวินัย และความประหยัดให้เกิดแก่ตนเอง

โครงการออมทรัพย์ ในชั้นเรียน มีการจัดรับฝากเงินจากนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นคนประหยัด รู้จักคุณค่าของเงิน นักเรียนจะเบิกเงินไปใช้ในส่วนที่จำเป็น เท่านั้น เช่น การซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน

โครงการกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสำรอง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 วิชาลูกเสือสามัญในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 วิชายุวกาชาดมีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ให้แก่ลูกเสือสามัญและ ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อฝึกการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน มีการพัฒนาคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความเมตตา ความซื่อสัตย์ ตลอดจนความประหยัด

โครงการกิจกรรมสมุดบันทึกความดี มีการบันทึกความดีของนักเรียนแต่ระดับชั้น เพื่อนำมาสรุปคะแนนประจำเดือน และมอบรางวัลสำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด

โครงการทอพรมเช็ดเท้า และโครงการทำขนมทองม้วน นักเรียนได้ศึกษาจากวิทยากรท้องถิ่น และนำความรู้มาดำเนินกิจการในโรงเรียน มีการนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และรู้จักประหยัดอดออม

ผลการดำเนินการ

กิจกรรมทุกโครงการเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนนักเรียนพัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม จากการประเมินผลติดตาม พบว่านักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น จนผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในบุคลิกภาพของนักเรียนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

 

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

โรงเรียนได้ประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของ ผู้เรียนโดยรวมพบว่า นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ปานกลาง ซึ่งลักษณะที่เด่นของนักเรียนในโรงเรียนคือ ความประหยัด โดยดูจากจำนวนเงินที่ฝากไว้แต่ละห้องในโครงการออมทรัพย์ในชั้นเรียน และผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพอใจในพฤติกรรมของนักเรียนที่ดีขึ้น

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. พัฒนาบุคลากรให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่เกี่ยวกับการสอนคุณธรรมจริยธรรมแบบบูรณาการกำหนดเป้าหมายอยู่ที่คณะครูของโรงเรียนทุกคน

2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการต่างๆดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลเป็นระยะ

3. เร่งปลูกฝังเรื่องการพูดจา ที่ไพเราะและมารยาทที่เหมาะสมถูกกาลเทศะให้กับ นักเรียน

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยให้ครูได้พยายามจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในทุกวิชาและได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนได้ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณโดยการสังเกตการสอนของครู และพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีวิจารณญาณ อยู่ใน ระดับปานกลาง

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. พัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และได้ลงมือปฏิบัติจริง

2. โรงเรียนจัดหาวิทยากร มาให้ความรู้แก่ครูอาจารย์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์

มาตรฐานที่5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนตั้งใจมุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนด โรงเรียนได้พยายามให้ครูอาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งตามสาระการเรียนรู้ และมีการจัดครูผู้สอน สอนนักเรียนให้ตรงกับสาขาที่เรียนมา ทำการสอนเวียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีการสอนแบบบูรณาการ การจัดทำสื่อ การประเมินผลการเรียนการสอน และมีการสอนซ่อมเสริม

ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการทดสอบการคิดเลขเร็วทุกวัน ทุกระดับชั้นวันละ 5 ข้อและทดสอบการเขียนภาษาไทยตามคำบอกทุกวันวันละ 5 คำ มีการประเมินความก้าวหน้าโดยใช้เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริง เช่นการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบทุก50วันเรียนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การทดสอบการอ่าน การประเมินผลปลายภาคเรียนและปลายปี

ในระหว่างการเรียนการสอนมีการนิเทศชั้นเรียน และนิเทศการเรียนการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายวิชาการโรงเรียน และจากกลุ่มโรงเรียน

 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และขอเสนอเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มประสบการณ์ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6

ปีการศึกษา 2543

ปีการศึกษา 2544

ปีการศึกษา 2545

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่2

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่2

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่2

ภาษาไทย

70

54.26

66.00

74.94

66.22

78.50

71.00

68.48

คณิตศาสตร์

50

62.06

60.40

66.05

71.88

72.83

78.67

68.64

สปช.

70

60.73

60.67

64.94

78.89

70.38

76.22

68.63

สลน.

80

51.60

70.87

74.22

75.33

63.94

76.11

68.67

กพอ.

80

48.13

67.67

84.61

80.22

77.00

76.22

72.30

ภาษาอังกฤษ

60

-

68.46

-

62.56

76.89

81.72

72.41

 

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ระดับประเทศ วิชาภาษาไทย สปช. กพอ. มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ระดับประเทศเล็กน้อย แต่ในวิชาสลน. มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศมากที่สุด

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนจะจัดให้มีการสอบระจำเดือน ในทุกกลุ่มสาระ และมีการสอบทุก 50 วันเรียน มีการทำวิจัยในชั้นเรียน และนำผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ในอนาคตโรงเรียนจะกำหนดเป้าหมายว่า นักเรียนจะมีคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชาอยู่ในระดับร้อยละ 80

2. โรงเรียนมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในชั่วโมงของกิจกรรมแนะแนว ของแต่ละระดับชั้น

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

วิธีการพัฒนา

ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดทำโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น

กิจกรรมแนะนำหนังสือของห้องสมุด ซึ่งในทุกวันศุกร์เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะนำหนังสือที่น่าสนใจและหนังสือใหม่มาแนะนำแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนยืมอ่านในวันหยุด

กิจกรรมการจัดมุมหนังสือในห้องเรียน มุมหนังสือจะจัดไว้ในแต่ละชั้นเรียน มีหนังสือหลากหลาย เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

การศึกษานอกสถานที่ ครูผู้สอนจะจัดหาแหล่งเรียนรู้และนำนักเรียนออกไปศึกษาหาความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามแผนการสอนแบบบูรณาการและแผนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักเรียน และการจัดทำสมุดเล่มเล็ก

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา นักเรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการใช้งาน นักเรียนสามารถเข้าไปหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมต่างๆ คือ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมพละศึกษา ชุมนุมเกษตร ชุมนุนศิลปะ ชุมนุมงานประดิษฐ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

จากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผลสรุปอยู่ใน ระดับปานกลาง เนื่องจากนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนจะจัดเตรียมแหล่งค้นคว้าให้เพียงพอ และมีความหลากหลาย

2. โรงเรียนจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้มีความหลากหลาย

3.โรงเรียนจะกระตุ้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองเพิ่มขึ้น

4.โรงเรียนจะสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งสำหรับผู้เรียนฝึกทักษะได้

5. โรงเรียนจะเพิ่มจำนวน คอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าหาข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้น

6. โรงเรียนจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมโครงการผู้เรียนรักการอ่าน มากขึ้น

 มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

วิธีการพัฒนา

1. โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และความสามารถที่นักเรียนสนใจ เพื่อเป็นการสร้างทักษะในการทำงาน รักการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2. โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เชื่อมโยงความรู้ตามหลักสูตรกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3. โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เช่นโครงงานทอพรมเช็ดเท้า โครงงานทำขนมทองม้วน โครงงานไข่เค็ม

4. โรงเรียนได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ ดูแลรักษาระเบียบวินัย และความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง กำกับติดตามประเมินผลการทำงานของหมู่สี ให้คำแนะนำตักเตือนนักเรียนที่ ประพฤติผิดระเบียบวินัย ดำเนินกิจกรรมทีโรงเรียนมอบหมาย และแบ่งนักเรียนออกเป็นหมู่สี ดูแลความสะอาดในห้องเรียนและรอบบริเวณโรงเรียน

5. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนชุมนุมต่างๆ คือ ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมพละศึกษา ชุมนุมเกษตร ชุมนุนศิลปะ ชุมนุมงานประดิษฐ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัด

ผลการดำเนินงาน

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมชุมนุม และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงผลงานตามชุมนุมต่างๆ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก นักเรียนมีความพึงพอใจทุกคน

การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมต่างระดับชั้นจะมีพี่คอยช่วยเหลือน้อง และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพื่อผลิตชิ้นงานออกมา นักเรียนจะมีความภูมิใจในผลงานของกลุ่มตนเองเป็นอย่างยิ่งและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในวิชาต่างๆยิ่งขึ้น

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

นักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมงานประดิษฐ์และชุมนุมงานเกษตร คิดเป็นร้อยละ 78.78 และร้อยละ71.21 ตามลำดับ

การดำเนินงานในโครงการต่างๆ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เช่นโครงงานทอพรมเช็ดเท้า คิดเป็นร้อยละ 74.24 โครงการงานทำขนมทองม้วน คิดเป็นร้อยละ 84.84

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนจัดชุมชนให้ตรง กับความต้องการ ความถนัด และความสามารถของเด็ก

2.โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ต่อการดำเนินกิจกรรมชุมชน และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร ในการจัดทำโครง การต่าง ๆ

3.โรงเรียนจะส่งเสริมการเรียนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติมากขึ้น และส่งเสริมการทำโครง งานอิสระ ของนักเรียนอย่างเต็มที่

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขภาพนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งในรายวิชาและกิจกรรมเสริม คือ จัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา กีฬาสีโรงเรียน กีฬากลุ่มโรงเรียน มีการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนทุกชั้นและทุกปีการศึกษา มีการจัดชุมชนกีฬา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การส่งเสริมด้านกีฬาจะทำให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และโรงเรียนมีระบบการดูแลป้องกันการติดยาเสพติด โดยจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกวันดังนี้ วันจันทร์ ในตอนเช้าตรวจเล็บ วันศุกร์ตรวจเหา และตรวจสุขภาพกายทุกส่วน ตรวจฟันทุกวันหลังรับประทานอาหาร ตรวจผมทุกสัปดาห์แรกของเดือน

จัดบุคลากรรับผิดชอบงานด้านอนามัยของโรงเรียน มีการจัดเก็บบัตรสุขภาพ และทำสถิติ รายงานน้ำหนักและส่วนสูงทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีการบันทึกรายงานการเจ็บป่วย และการเบิกยาของนักเรียนในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถทราบการเจริญเติบโต และพัฒนาการของนักเรียนอยู่ตลอดเวลา

ร่วมประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อให้นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันโรคอย่างต่อเนื่อง

ร่วมจัดโครงการ " กำจัดยุงลายห่างไกลไข้เลือดออก " กับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้

นักเรียนมีความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และยังนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับชุมชนที่ตนเองอยู่อีกด้วย

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เช่น โครงการกิจกรรมเข้าจังหวะเสริมสุขภาพ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในการเต้นทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

จัดกิจกรรมดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง ในตอนพักกลางวัน โดยจะมีการดูหนัง ทุกวันจันทร์ วันอังคาร ฟังเพลงและร้องเพลงทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีการผ่อนคลาย เพื่อเป็นการลดกิจกรรมกลางแจ้งแก่นักเรียนในช่วงพักกลางวัน ซึ่งมีอากาศร้อน และจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากนักเรียนเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในช่วงเช้าเวลา 08.45น. – 09.00น. ในวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ และทุกวันศุกร์เวลา 14.00 – 16.00 น. นักเรียนจะได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นการฝึกเด็กให้มีความอดทนมีจิตสำนึกที่ดี

ผลการดำเนินงาน

นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีขึ้น นักเรียนที่มีปัญหาด้านทุพโภชนาการ และขาดแคลนอาหารกลางวันรับประทาน จะได้รับพิจารณาการรับอาหารกลางวันก่อน และยังมีโครงการอาหารเสริมนม ซึ่งจัดให้นักเรียนได้ดื่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนได้รับการฉีดภูมิคุ้มกันโรคทุกคนอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานกับหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อมาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน

โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือ กับภาครัฐในการให้นักเรียนและชุมชนช่วยเหลือกันกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย โดยโรงเรียนได้ให้ความรู้และแจกแผ่นพับ แก่ชุมชนในการป้องกัน และกำจัดยุงลาย

ในการตรวจสุขภาพประจำวัน ครูและนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนจะทำการตรวจ และบันทึกผล หากพบปัญหา เช่นนักเรียนเป็นเหา ก็ช่วยกันแก้ไข โดยใส่ยาและสระผมให้พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลอนามัยตนเอง และยังมีระเบียบเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนหญิงคือ ตัดสั้นเท่าติ่งหู จะให้นักเรียนตัดทุกสิ้นเดือน และจะตรวจทุกสัปดาห์แรกของเดือน นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดครูสอนเรื่อง การตัดผมนักเรียนชาย-หญิงแก่นักเรียน เพื่อไว้บริการแก่นักเรียน

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

นักเรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก – ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นจากสถิติของครูประจำชั้น พบว่าน้ำหนัก – ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 86.62 การกำจัดเหาของนักเรียนมีจำนวน ลดลงอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของจำนวนนักเรียนที่เคยได้รับการกำจัดเหามาแล้ว

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนสีขาว และปลอดสารเสพติด ร้อยละ 100

นักเรียนทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน อยู่ใน ระดับดีมาก

การดูแลสุขภาพ และการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ แต่ยังขาดความตระหนัก ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน ระดับปานกลาง

การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ใน ระดับปานกลาง

สรุปผลการประเมิน นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตอยู่ใน ระดับดีมาก

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนจะพยายามส่งเสริมความตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันตนเอง

2. โรงเรียนจัดบุคลากรดูแลงานอนามัยโรงเรียน จัดทำบันทึกสถิติต่างๆ อย่างเป็นระบบ

3. โรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ ในการแปรงฟันให้กับเด็กได้อย่างทั่วถึง

 มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยมีการจัดตั้ง ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ ชุมนุมกีฬา และมีการเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถและมีความสนใจเข้าร่วมชุมนุม

นำงานศิลปะเข้าไปสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา เช่นการทำรายงานการทำสมุดเล่มเล็ก การทำแผนที่ความคิด การแต่งนิทาน การประกวดภาพต่างๆในงานวันสำคัญของกิจกรรมห้องสมุด เช่น การ์ดวันพ่อ การ์ดวันแม่ การ์ดงานวันลอยกระทง ฯลฯ

ด้านดนตรี มีการจัดชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ นักเรียนจะได้เรียนและฝึกปฏิบัติจริง ตามเครื่องดนตรีที่ตนเองชอบ ทั้งเครื่องดนตรีไทยและสากล มีการจัดกิจกรรมนันทนาการในช่วงพักกลางวันของทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ในเรื่องของการฟังเพลงร้องเพลงคาราโอเกะ และมีการจัดประกวดการร้องเพลงในกิจกรรมวันสำคัญของห้องสมุด เช่น กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันลอยกระทง และนำนักเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานไทยทรงดำ ซึ่งเป็นงานประจำหมู่บ้าน ครูจะต้องฝึกนักเรียนร้อง และรำไทยทรงดำ เพื่อแสดงในงาน จากการปฏิบัติกิจกรรม ได้นำผลสำเร็จมาสู่โรงเรียนคือ ได้มีการนำไปแสดงในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น

ด้านกีฬา มีการจัดการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา มีการจัดชุมนุมกีฬาให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดนักเรียนเข้าสังกัดหมู่สี และทำการแข่งขันในระดับโรงเรียน และระดับกลุ่มโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักกีฬาที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสุข

ผลการดำเนินงาน

นักเรียนมีความพึงพอใจ และมีสุนทรียภาพ และมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาเพิ่มขึ้น อยู่ใน ระดับปานกลาง

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา โรงเรียนได้จัดครูเป็นผู้รับผิดชอบชุมนุม และทำการสอนนักเรียนอยู่เป็นประจำ

สรุปผลผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ อยู่ใน ระดับดีมาก ด้านดนตรี อยู่ใน ระดับปานกลาง ด้านกีฬาอยู่ใน ระดับปานกลาง

 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ

วงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนมีการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน จัดทำแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน( PBB ) มีโครงสร้างแผนการบริหารงาน โดยแบ่งงานออกเป็น 6 ฝ่าย คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานการเงินและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยความร่วมมือของครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผลการประชุม ผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ นโยบายขึ้นมา ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้ช่วยกันวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้ ซึ่งทำให้โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีปรัชญา แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตลอดจนมีการนิเทศติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากขึ้น

โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลประเมินสถานศึกษาภายใน จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก โดยคณะครูได้มีการประชุม วางแผนงาน ออกแบบสอบถามแก่ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์พร้อมทั้งจัดเก็บให้เป็นระบบพร้อมในการใช้งาน และนำข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ผลการดำเนินงาน

การปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบประเมินสถานศึกษาภายใน มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ที่ตรงกับความต้องการ ทันต่อการใช้งาน มีการสรุปโครงการ รายงานผลการประเมินตลอดจนมีการนำข้อมูล ผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

สัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานอยู่ใน ระดับปานกลาง เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีบุคลากรน้อยและขาดประสบการณ์ในการประเมินผลโครงการ ขาดความเข้าใจในการนิเทศ แต่คณะครูมีความรักและสามัคคี มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย และโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับชุมชน จึงทำให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนจะพัฒนาบุคลากร โดยการศึกษาดูงาน การจัดการอบรม

2. โรงเรียนจะจัดบุคลากร ที่มีความสามารถ ความถนัดให้ตรงตามโครงการต่าง ๆที่จัดขึ้น

 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยการให้ความร่วมมือกันในการศึกษา เช่น มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการวางแผนแนวทางการศึกษาที่สอดคล้องกันกับความต้องการของชุมชน มีการประสานงานขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน เห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยการจัดทำป้ายนิเทศ จัดแสดงผลงานนักเรียน การประชุมผู้ปกครอง จัดทำแผ่นพับและจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชน

การขอความร่วมมือกับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา และเป็นวิทยากร ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการทอพรมเช็ดเท้า โครงการทำขนมทองม้วน การเรียนการสอนแบบบูรณาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การเลี้ยงเป็ด ตัดผม ทำสวนมะยงชิด ลาบไทยทรงดำ การทำอิฐบล็อก และการถักผ้าพันคอจากไม้แบบ ในกิจกรรมทั้งหมดโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนมากขึ้น และชุมชนให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจทุกครั้ง ชุมชนมีบทบาทในการวางแผนการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนสูงขึ้นอีกด้วย

สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินจากความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาการศึกษา อยู่ใน ระดับดีมาก

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนจะจัดหาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา จากชุมชนให้มากและหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

2. โรงเรียนจะจัดบุคลากรในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนครูอาจารย์ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน คือ

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เช่นโครงงานทอพรมเช็ดเท้า โครงการขนมทองม้วน โครงการไข่เค็ม นักเรียนจะมีเวลาเรียนและปฏิบัติกิจกรรม สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้ ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่นการพาไปศึกษาดูงาน การเลี้ยงเป็ด การทำสวนมะยงชิด การทำอิฐบล็อก เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การจัดนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอนและให้นักเรียนสามารถปฏิบัติเองได้เช่นการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ซึ่งรับผิดชอบโดยครูประจำชั้น นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทาง มีการมอบหมายงานและให้นักเรียนเป็นผู้วิเคราะห์และปฏิบัติเองตามความสามารถ และยังมีการเรียนการสอนชุมนุมคอมพิวเตอร์โดยฝึกให้นักเรียนได้เรียนขั้นเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ชั้นสูงต่อไป

จัดโครงการชุมนุมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการวางแนวทางการศึกษาในชุมชนต่างๆ และเน้นกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ ยุวกาชาด

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการคัดเลือกประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียนในแต่ละชั้น มีการจัดนักเรียนเข้าสังกัดหมู่สีต่างๆ มีการประชุม บันทึกการประชุม และลงมติในการแก้ไขปัญหาเองภายในหมู่สีของตัวเอง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลจากคณะกรรมการโรงเรียน การจัดระเบียบแถวในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง การดูแลน้องๆในการข้านถนนเวลากลับบ้านช่วงเย็น การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งรับผิดชอบโดยครูประจำชั้น นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทาง มีการมอบหมายงานและให้นักเรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์และปฏิบัติเองตามความสามารถ

การประเมินนักเรียนโดยการดูจากแฟ้มสะสมงาน ผลงานนักเรียน การสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เพื่อเป็นการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานของครู จึงได้มีการนิเทศการเรียนการสอน นิเทศบรรยากาศห้องเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเพื่อให้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่เสมอ

การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการเรียนการสอน และผู้เรียนให้มีทักษะ มีความรู้ในเนื้อหาดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

จากกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น ส่งผลให้ครูอาจารย์และนักเรียนกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นภาคปฏิบัติหรือฝึกทักษะ นักเรียนเกิดความรักความศรัทธา ในตัวครูและโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน ระดับปานกลาง เพราะในการเรียนการสอนตามสภาพของแต่ละวิชา ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย และการท่องจำอยู่เป็นส่วนมาก

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนจะสร้างความตระหนักให้กับครูอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. โรงเรียนจะจัดอบรมเทคนิควิธีการสอนแบบบูรณาการและโครงงานแก่คณะครูทุกคน

3. โรงเรียนจะจัดตารางการออกนิเทศ และแบบประเมินการนิเทศให้เป็นระบบ

4. โรงเรียนส่งเสริมให้คณะครูทำการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ

วิธีการพัฒนา

ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ศึกษาหาความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ และนำมาประชุมกับคณะครูทุกเดือน มีการประชุมวิชาการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง มีการประชุมการประกันคุณภาพภายใน มีการกระจายอำนาจไปยังฝ่ายต่างๆ มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เป็นผู้แสวงหาความรู้ และติดตามข่าวสารทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา จึงมีการปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

มีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การนำคณะครูไปทัศนศึกษาดูงานในที่ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน และให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้แสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร

โครงการจัดสวัสดิการการออมทรัพย์ แก่คณะครูในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีการ ออมทรัพย์ และสามารถกู้ยืมได้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เงิน

ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง จากการมุ่งเน้นพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความสวยงามร่มรื่น จึงทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนเป็นอย่างมาก

 

ผลการดำเนินงาน

จากความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในภาระงานการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจตรงกัน มีบรรยากาศของการทำงานอย่างเป็นประชาธิปไตย จนทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกด้านไปพร้อมๆกัน มีการระดมความคิดในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการเร่งรัดพัฒนาเพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน

จากการประเมินพบว่า ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับ มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ อยู่ใน ระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้พยายามส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่เสมอ เช่น จัดอบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการศึกษาต่อ เป็นต้นและให้ครูทุกคนนำความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อบุคลากรในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน

ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน การวิเคราะห์สภาพความต้องการของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง การประเมินผลการเรียนการสอน และพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพ การใช้สื่อการสอน การควบคุมชั้นเรียน การแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน จนทำให้นักเรียนสนใจและเข้าใจบทเรียนมากขึ้นได้เป็นอย่างดี

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

ผลการประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พบว่าอยู่ใน ระดับดีมาก ร้อยละ 84.62 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง

2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครู เพียงพอ

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มี คุณวุฒิสูงขึ้น และให้พัฒนาตนเองให้มี ความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ในปัจจุบันโรงเรียนมีครูไม่เพียงพอตามเกณฑ์ และยังมีบางคนมิได้จบในสาขาที่ตนสอนแต่มีความถนัด / เชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนสามารถพัฒนาครูให้มี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้ตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 80 และครูทุกคนมีโอกาสเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทุกปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทำให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานดีมากขึ้น

สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน

ผลจากการประเมิน พบว่า อยู่ใน ระดับดีมาก เนื่องจากครูอาจารย์ทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ทำให้ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1.โรงเรียนจะร่วมปรึกษาวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน นักเรียน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญ เพราะได้คิดวางแผน และได้เข้ามามีบทบาทด้วยตนเอง

2. โรงเรียนจะพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่

เอื้อต่อการเรียนรู้

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนยังมิได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แต่โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนได้พยายามจัดสอนวิชานอกเหนือจากหลักสูตรและสอดแทรกในสิ่งที่ผู้เรียน ชุมชนต้องการ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ โครงการทอพรมเช็ดเท้า โครงการทำขนมทองม้วน โครงการไข่เค็ม โครงการงานประดิษฐ์ และชุมนุมต่างๆ เป็นต้น พร้อมทั้งได้จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ และยังได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน

ชุมชนและผู้ปกครองสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง แต่ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวนเครื่องยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และครูผู้สอนยังขาดความชำนาญในการสอนอยู่ โรงเรียนจึงได้จัดส่งครูเข้ารับการฝึกฝนโดยตรงกับผู้ชำนาญการ

สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน

จากผลการประเมิน พบว่า อยู่ใน ระดับปานกลาง เนื่องจากโรงเรียนยังขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรม และยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดทำโครงการต่างๆ

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

1. โรงเรียนได้วางแผนจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน และท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมครูในเรื่องหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เกิดผลสูงสุดต่อผู้เรียนและเอื้อ ต่อการเรียนการเรียนรู้

2. โรงเรียนควรจัดหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

3. โรงเรียนจะจัดหาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

 

 

บทที่ 5

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยรวม

การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนพบว่า มาตรฐานของโรงเรียนมีผลการดำเนินงานในระดับที่ได้มาตรฐานสูงและได้มาตรฐาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานที่มีผลการดำเนินงานในระดับได้มาตรฐานสูง / หรือดีมาก

- มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ซื่อสัตย์สุจริต

มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำวิชา

คณิตศาสตร์

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 4 สามารถทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง

มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป

มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านกีฬา

- มาตรฐานด้านกระบวนการ

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการจัดองค์กร / โครงสร้างการบริหารชัดเจน

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีปรัชญา แผนพัฒนา / ธรรมนูญสถานศึกษา แผนการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการปฏิบัติตามแผน

มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันจัด

การศึกษา

มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถาน

ศึกษา และชุมชนเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน

มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้

เรียน

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

สุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทำงานร่วมกับผู้อื่น และ

ความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนและมีความกระตือรือร้นในการไป

เรียน

- มาตรฐานด้านปัจจัย

มาตรฐานที่ 20 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานที่ 20 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ

มาตรฐานที่ 20 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 20 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย

มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง

มาตรฐานที่ 24 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครูมีความถนัด / ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ

มาตรฐานที่มีผลการดำเนินงานในระดับได้มาตรฐาน / หรือปานกลาง

- มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีวินัย

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ปฏิบัติตนตามระเบียบ

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนา

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีความเมตตากรุณา

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 7 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 8 มีความเสียสละ

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 9 มีความประหยัด ( ใช้สิ่งของและทรัพย์สินทั้งของตนเองและส่วน

รวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า )

มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้าง

สรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำวิชา

- สปช

- สลน

- กพอ

- ภาษาไทย

- ภาษาอัง- กฤษ

มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อ

เนื่อง

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความขยัน อดทน

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน พัฒนางาน

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 5 สามารถทำงานเป็นทีม ( ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ ให้ความร่วม

มือ ยอมรับฟังความคิดเห็น และความสามารถของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม )

มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 4 รู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย

มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านดนตรี

- มาตรฐานด้านกระบวนการ

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการและทันต่อการใช้งาน

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 7 มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจ และปรับปรุงงาน

มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 8 มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

- มาตรฐานด้านปัจจัย

มาตรฐานที่ 20 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์

มาตรฐานที่ 24 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครูมีความถนัด / ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 24 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีจำนวนครูตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ 25 ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีหลักสูตรและเนื้อสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

เป้าหมายการศึกษา และความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น

มาตรฐานที่ 25 ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

แผนพัฒนาสถานศึกษา

จากการประเมินตนเอง ตามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 14 มาตรฐานแล้ว โรงเรียนได้จัดประชุมครู อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารโรงเรียนขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมิน และได้มีมติที่จะนำมาตรฐานระดับปานกลางมาพัฒนา ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น มากำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อวางแผนที่จะหาแนวทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในช่วงปีการศึกษา 2546 – 2550 ดังนี้

1. ส่งเสริมพัฒนาครู อาจารย์ นักเรียนให้มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง คิดสังเคราะห์สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีวิจารณญาณ เน้นกระบวนการเรียนการสอน ยึดเด็กเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนทำโครงงาน รู้จักพึ่งตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี

 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยจัดโครงการรักการอ่าน เพิ่มแหล่ง. การเรียนรู้ให้มากขึ้น

2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

3. ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4.จัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1