พันธกิจไทย - เชนลี

Thai Chen Li Ministry

 

เป็นที่ที่คนไทยในสิงคโปร์ ได้มาพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ สิ่งของแก่กัน

ทั้ง หนุนใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พวกเรามีกิจกรรมมากมายที่ทำร่วมกัน และกำลัง

รอทุกคนที่สนใจ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับเรา...

 

พันธกิจไทยเชนลี ...
1