Mainmenu
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติผู้จัดทำ
ประวัติครอบครัว
การศึกษา
ความประทับใจ
กลับหน้าหลัก
    
      
      สวัสดีค่ะ !! เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แรกของดิฉันที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา
  ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  สอนโดย อ.วัชรพงษ์  ยงไสว ซึ่งจะเป็นการนำเสนอเกี่ยว
  กับเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ เป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้เรียนมา นำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ต   ซึ่งดิฉันได้
  พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะ  ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนว
  ทางสำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่จะได้นำเสนอเนื้อหาดีๆ ในโอกาสต่อไป


นางสาวจิรนันท์   แว่นน้อย..ผู้จัดทำ


1