น. ณ ปากน้ำ

	น. ณ ปากน้ำ มีชื่อจริงว่า ประยูร อุลุชาฏะ เกิดวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๗๑ ที่ตำบลมหาวงศ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เริ่มเรียนชั้นมูลที่โรงเรียนเยาววิทยา 
แล้วย้ายไปเรียนชั้นประถมปีที่ ๑-๔ ที่โรงเรียนวัดนอก (วัดพิชัยสงคราม) จากนั้นไปต่อ
ระดับมัธยมที่โรงเรียนวัดกลาง  สมัยเรียนหนังสือเคยออกหนังสือประจำชั้น โดยเขียน
ภาพประกอบเอง ความที่สนใจในด้านศิลปะ จึงเข้ากรุงเทพฯ เข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่าง 
ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยศิปากร นักศึกษารุ่นเดียวกันที่สำคัญ  คือ อังคาร กัลยาณพงศ์  
และไพบูลญ์ สุวรรณูฏ เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของ	อาจารย์ศิลป พีระศรี  ขณะเรียนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้หารายได้ด้วยการเขียนภาพประกอบหนังสือ เมื่อสำเร็จการศึกษา
แล้ว ได้เริ่มสอนที่โรงเรียนศิริศาสตร์ ต่อมาอาจารย์ศิลป พีระศรี ชวนมาสอนที่โรงเรียน
ศิลปศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมของศิลปากร ต่อมาได้เป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยศิลปา
กร  และสอนในคณะจิตรกรรมฯ  ระยะหนึ่งแล้วลาออก

	ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๐  เริ่มตระเวนศึกษาศิลปะโบราณสถานตามที่ต่างๆ และเริ่ม
งานเขียนแนะนำและวิจารณ์ศิลปะลงในหนังสือพิมพ์ เช่น กระดึงทอง สยามสมัย สยามรัฐ
สัปดาห์วิจารณ์ และชาวกรุง เป็นต้น  มีผลงานศิลปะรูปสีน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันสูญหายไปแล้ว 
เหลือให้เห็นเพียงภาพจันทบุรีที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเพียงรูปเดียว ซึ่งปัจจุบันติดตั้ง
อยู่ที่หอศิลปแห่งชาติ  และภาพพุทธประวัติในโบสถ์วัดป่าโค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กลับไปผู้แต่งประเภทศิลปะ, ภาษาและวรรณกรรม, วรณกรรมวิจารณ์

1