ยินดีต้อนรับสู่ Thaibotanyboyปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปลูกไม้ตัดดอก


แสงสว่าง
ปกติพืชสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารได้เองในสภาพที่มีแสงสว่าง แต่ถ้าบริเวณนั้นมีแสงสว่าง ในปริมาณมาก ระบบการหายใจก็จะเกิดขึ้นมากตามไปด้วย ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาก็จะถูกสร้างขึ้นมาก็จะถูกนำไปใช้ในการหายใจมากกว่าที่จะนำไปสร้างดอก จึงทำให้ดอกมีอายุการใช้งานสั้นลงและถ้าความเข้มของแสงสูงเกินไปเม็ดสีในดอกก็จะถูกทำลายทำให้ดอกมีสีซีดลง

อุณหภูมิ
อุณหภูมิเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของไม้ดอกรวมทั้งปริมาณของดอก อุณหภูมิแบ่งออกไก้ 3 ระดับ คือ
1. อุณหภูมิต่ำสุด หมายถึง อุณหภูมิที่พืชจะทนอยู่ได้ประมาณ 40-43 องศาฟาเรนไฮต์
2. อุณหภูมิที่เหมาะสม หมายถึง อุณหภูมิที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตคือการสังเคราะหด้วยแสง การหายใจ ตลอดจนให้ผลผลิตสูงสุด
3. อุณหภูมิสูงสุด หมายถึง อุณหภูมิที่อยู่ระหว่าง 85-114 องศาฟาเรนไฮต์

ปุ๋ย
ปุ๋ย หมายถึง สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผลิตขึ้นมาสำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อช่วยบำรุงพืชให้เจริญเติบโต

ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชมีทั้งหมด 16 ธาตุ ส่วนใหญ่ได้จากดิน 13 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร์ เหล็ก โบรอน สังกะสี ทองแดง โมลิบดีนั่ม แมงกานีส และคลอลีนนอกจากนี้อีก 3 ธาตุได้แก่ ออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน ธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมาก หรือเป็นธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ( N-P-K )

1