ส่งเสริมความเจริญงอกงาม  สร้างสรรค์และรักษาเอกลักษณ์ของไทยคงไว้ต่อสังคม

วิถีชีวิตไทย 

วัฒนธรรมไทย

พิธีการวันสำคัญ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ไทยในสังคมโลก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ  ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
"กรือเซะ" สมรภูมิเกียรติยศ  มัสยิดตาโละมาเนาะมรดกทางสถาปัตยกรรม
เรือนปั้นหยา มรดกทางศิลปกรรมที่ถูกลืม.    จั่วพระอาทิตย์
ปืนใหญ่แห่งปัตตานี...   .ฐานปัญญาชาวบ้าน - ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

 

ประวัติศาสตร์ดินแดนแห่งวัฒนธรรม

 

ลำดับที่ผู้เข้าชม

webmaster

กลุ่มนักอนุรักษ์สืบสาน พัฒนา เผยแพร่และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย จ.ปัตตานี

 


1