ผังครอบครัว Family Genograms  

 

Genograms  เป็นเครื่องมือทางคลินิกที่ช่วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการนำข้อมูลของครอบครัวผู้ป่วยมาเขียนโครงสร้างครอบครัว (Family tree) เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวทั้งด้านการเจ็บป่วย ความสัมพันธ์ทางสังคม ได้อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

  การเขียน Genogram  

        ในการเขียนจะมีสัญญลักษณ์มาตรฐาน ทำให้แพทย์วาดโครงสร้างครอบครัว (Femily structure) ได้อย่างรวดเร็ว  โดยมีข้อมูลต่างๆดังนี้

  1. โครงสร้างครอบครัว (Family structure)

  2. วงจรชีวิต (Life cycle stage)

  3. รูปแบบที่ซ้ำซ้อนที่ผ่านมายังรุ่นต่างๆ (Pattern repetition across generation)

  4. เหตุการณ์ในชีวิตและหน้าที่ครอบครัว (life event and family functioning)

  5. ความสัมพันธ์และความขัดแย้ง (Relation patterns and triangle)

  6. ความสมดุลและความไม่สมดุลของครอบครัว (Family balance and imbalance)

  7. พันธุกรรม (genetic purpose)

        ก่อนทำการเขียน ในระยะแรกอาจทำการเขียนในรูปแบบคร่าวๆ ง่ายๆ เช่นเขียนเฉพาะจำนวนคนที่อยู่ในครอบครัว โรคที่พบในครอบครัว เขียนประมาณ 2 generations แต่ในระยะต่อมา เมื่อความสัมพันธ์ดีขึ้นอาจเขียนแผนผังที่สับซ้อนขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเขียนผัง genogram ประมาณ 3 generations

The Basic Genogram Symbols

 


 

 

 

ตัวอย่างGenogram

 

1