บริการนักเรียน

 

 

 
  ++  เว็บห้องเรียนท้ายหาด
++  ค้นประวัติครู-นักเรียน
++  ค้นหาข้อมูลห้องสมุด
++  ตรวจสอบผลการเรียน
++  แนะแนวการศึกษา
++  ท้ายหาดเว็บบอร์ด
::    อ่านเว็บบอร์ด:: แก้ไข
++  สมุดเยี่ยม
เซ็นเยี่ยม :อ่านสมุด: แก้ไข
ภาพเป็นข่าว
Start 15 July 2002กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
และ
ห้องสมุดยอดเยี่ยมปี๒๕๔๙
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒

:: เปิดโลกเล้นลับ.....

ตำนานพระศิวะ
เทพแห่งการทำลายล้าง

.ตำนานพระพิฆเนศ
เทพแห่งความสำเร็จทั้งปวง


ตำนานพระตรีมูรติ
เทพเจ้า 3พระองค์ ใน1 ร่าง


:: มาเช็คเมล์กันเถอะ


++ Hotmail: Yahoo
++ Usa :Chaiyo
++ Thaimail : Siam
++ Kunmail
++ Dek-dee

++ lemononline


:: วันนี้คุณอ่านหรือยัง


++ ไทยรัฐ : เดลินิวส
++
คม ชัด ลึก ข่าวสด
++ มติชน : สยามรัฐ
++ Bangkok Post
++ The Nation


:: รอบรั้วท้ายหาด
...........................
++ ศรัทธาสมุทร
++ ถาวรานุกูล
++ อัมพวันวิทยาลัย
++ ดรุณานุกูล
++ สกลวิสุทธิ
++ วัดสวนแก้ว
++ วัดแก้วเจริญฯ
++ วัดบางน้อย
++ บ้านคลองสมบูรณ์
++ บ้านเขตเมือง
++ วัดปราโมทย์
++ วัดธรรมาวุธาราม
++ วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
++ เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
++ วัดบางจะเกร็ง
++ วัดช่องลมวรรณาราม
++ วิทยาลัยเทคนิค ส.ส.

: : ข้อมูลเพิ่มเติม
: : สพท.สมุทรสงคราม
: : สน.ตรวจราชการเขตที่4
: : .........ส.พ.ฐ..................
.....(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)....
: : กระทรวงศึกษาธิการ

: : ศูนย์บริการโครงการ
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

: : โครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
OTOP
: : หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

        ::ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ {Announcement}

   ข่าวใหม
++กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 และแจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552
++กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 29 ตุลาคม 2552
++กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2-ม.3 ณ ค่ายบุรฉัตร
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2552

 ข่าวที่ผ่านมา
++กำหนดงานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ รองผู้อำนวยการสุเมศ ศรีพลาวงษ์
วันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนท้ายหาด
++กำหนดงานทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนท้ายหาด ปีพุทธศักราช 2552 วันที่ 23 กันยายน 2552
++คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านข่าวิทยาคม จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนท้ายหาด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552
++สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 นำคณะครูศึกษาดูงานการศึกษานอกระบบ(โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
++กำหนดการสอบกลางปีช่วงชั้น3 (ม.1-ม.3) และสอบปลายภาคช่วงชั้น4 (ม.4-ม.6) ระหว่างวันที่
22,24-25 กันยายน 2552
++ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ ปีการศึกษา 2546
++ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ ปีการศึกษา 2549

                          
        ::
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
+ ชมและสั่งซื้อสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ ซึ่งออกแบบและผลิตโดยนักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
+ ตัวอย่าง Logo ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดที่นี่
+ ตัวอย่างการจัดทำบัญชี ๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดที่นี่

+ ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro / Desktop 8.0
        .. ผลงานด้าน ICT ของครู-อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนท้ายหาด
:: ผลงาน เว็บไซต์
ของครู-อาจารย์ และนักเรียน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
สื่อWBI ผลงานครู-อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด
สื่อและนวัตกรรม การสอน
          E-book Libraryค อ.สถิตย์                ต้นแบบการเรียนรู้ทรัพยากรน้ำ อ.อรุณวรรณ
          เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บ ดร.สุจิตรา     สื่อการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4 อ.สถิตย์  
          พันธุ์ไม้ป่าชายเลน อ.วรรณี
               
ถั่วงอกไร้สารพิษ(มือถือ) อ.สุชีพ
          น้ำตาลมะพร้าว อ.สุชีพ                          การประดิษฐ์หิ่งห้อย อ.ยุวรีย์

ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ของครู
       

        เก็บมาฝาก
+ + ผลงานดีๆน่ารักๆและน่าชื่นชมของนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
++ ผลงานด้านศิลปะการวาดภาพของนักเรียนโรงเรียนท้ายหาด

++ สอนสร้างเว็บด้วย Dreamweaver
++ เรียนโปรแกรม Paint Online
++เรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Word
++เรียนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3
++ เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4
++ สรุปเนื้อหาและแบบทดสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วงชั้น 4
** ข้อสอบออนไลน์ของครู-อาจารย์โรงเรียนท้ายหาด
++ ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมทุกกลุ่มสาระวิชาช่วงชั้นที่ 1 - 4

++ รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
++ ลองทำข้อสอบ NT
        ประถมศึกษาปีที่3 ประถมศึกษาปีที่6 มัธยมศึกษาปีที่3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
++ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบ O-NET ข้อสอบ A-NET
........ประกาศ / หนังสือราชการ ส.พ.ฐ.
              


 
 
 
 
 
โรงเรียนท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร.0-3471-1902 แฟกซ์.0-3471-2243
แนะนำติชม
webmaster: thaihaad@hotmail.com
Copyright 2002-2003 @ by Mr.satit Junnoi Thaihaad School Samutsongkram
05/10/2552
งานเกษียณอายุราชการ รองฯสุเมศ  ศรีพลาวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด
ณ หอประชุมโรงเรียนท้ายหาด   เมื่อวันที่ ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
    
     
     
ลงนามถวายพระพร

เว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ
โดยนักเรียนโรงเรียนท้ายหาด

นายชูเวิทย์  เข่งคุ้ม
ชนะเลิศคอบคำถามสารนุกรมไทยฯ
ปีการศึกษา 2552
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จังหวัดนครพนม ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
ณ โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๒

 

 

 


 

 

1