แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เรียนจบแล้ว จะต่ออะไรที่ ไหนดี ควรพิจารณาจากปัจจัย 4 ประการ ดังนี้้
1. ความสามารถทางสติปัญญา
2. ฐานะทางการเงิน
3. สุขภาพ
4. ความถนัดและความสนใจ
เมื่อจบ ม. 3 แล้วจะไปทางไหนดี
1. ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. 4-6)
2. ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา
3. ศึกษาต่อด้านทหาร-ตำรวจ
4. ศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลป์
5. ศึกษาต่อสถานที่ศึกษาอื่นๆ
เรียนต่อระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิชาเลือกในระดับอุดมศึกษามีดังนี้จ๊ะ
1. กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดคร
2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
3. กลุ่มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป
4. กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์
5. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
6. กลุ่มสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ธรรมชาติ
7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์วนศาสตร์การประมง
9. กลุ่มวิชาสาขาอื่นๆ
 

ทางเลือกในปัจจุบันมีอยู่

6 สายใหญ่ๆ คือ

1. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปิด
2. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ
3. ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน
4. ศึกษาต่อด้านพยาบาล - สาธารณสุข
5. ศึกษาต่อด้านทหาร - ตำรวจ
ช่วงนี้ชี้แนะ
10 อันดับสาขาวิชาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำสูงสุด
1. สัตวแพทย์ศาสตร์
2. แพทย์ศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพ
3. คอมพิวเตอร์
4. การฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์
5. มนุษยศาตร์
6. บริหารธุรกิจและการจัดการ
7. คณิตศาสตร์และสถิติ
8. วิศวกรรมศาสตร
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์
10. สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
เก็บมาฝาก จากกระทือ 2 & กระทือ 3
เว็บไซต์ที่ให้ความรู้และเกี่ยวข้องกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1. http://www.eduzone.th.edu/
2. http://www.vcharkarm.com/
3. http://www.stou.ac.th/
4. http://www.junanet.com/
5. http://www.kidsquare.com/
6. http://www.knowledgeplus.ac.th
7. http://www.sa.ku.ac.th/
8.http://www.thaigov.net/
9.http://www.itmaillfortune.com/
อ่านซักนิดชีวิตมีพลัง
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความสำเร็จอยู่ที่ไหน ความสบายอยู่ที่นั่น

จัดทำโดย น.ส. วรรณภา อยู่ประเสริฐ ม. 5/1 และ น.ส. จารุวรรณ พ่วงศิริ ม. 5/1 เสนอ อาจารย์ สถิตย์ จันทร์น้อย

1