สรุปผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา  โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
1 - 3  กันยายน  2546
โดย...  สำนักงานประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาภายนอก

มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

มีวินัยมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนา

ดี
2

ซื่อสัตย์สุจริต

3

มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม

4

ประหยัด(ใช้สิ่งของและทรัพย์สินทั้งของตนเองและ
ส่วนรวม  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ)

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ
                       มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

สามารถจำแนกประเภทข้อมูล  เปรียบเทียบและมี
ความคิดรวบยอด

พอใช้
2

สามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือ รู้จักพิจารณา
ข้อดี ข้อเสีย ความถูก-ผิด  ระบุสาเหตุ-ผล  ค้นหาคำตอบเลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างสันติ  และมีความถูกต้องเหมาะสม

3

มีความคิดริ่เริ่ม  มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์
และกำหนดเป้าหมายได้

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มประสบการณ์/กลุ่มวิชา/หมวดวิชาที่สำคัญไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

พอใช้
2

มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ
                       พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

มีความกระตือรือร้น  สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ  รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล

ดี
2

รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุด  แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา

3

สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์
ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง

มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
                       ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานมี
ประสิทธิภาพ

ดี
2

ขยันอดทน  ละเอียดรอบคอบในการทำงาน  พัฒนางาน สามารถทำงานอย่างมีความสุขและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง

3

สามารถทำงานเป็นทีม(ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ ให้ความร่วมมือ ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม

4

มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ดี
2

มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

3

ร่าเริง แจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อครูและบุคคลทั่วไป

4

รู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย

5

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมาไม่เสพสิ่งเสพติด และปลอดจาก
สิ่งมอมเมา

มาตรฐานที่ 12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

มีความชื่นชมด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา

ดี

มาตรฐานด้านครูผู้สอน

มาตรฐานที่ 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
                         และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

ครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมายการจัดการศึกษา

ดี
2

ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร
จัดทำแผนและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
 ผู้เรียนเป็นสำคัญ

3

ครูมีความสามารถในการประเมินผลการเรียนการ
สอนและการนำผลงานมาใช้ในกรพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานที่ 24  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ
                         มีครูเพียงพอ

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

ครูมีความถนัด/ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ

ดี
2

มีจำนวนครูตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านการบริหาร

มาตรฐานที่ 13 มีการจัดตั้งองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
                        ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

มีการจัดตั้งองค์กร/โครงสร้างบริหารชัดเจน

ดี
2

มีปรัชญา แผนพัฒนา/ ธรรมนูญสถานศึกษา
แผนการดำเนินงานของสถานศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ

3

มีการปฏิบัติตามแผน

4

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

5

มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

6

มีระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน  ถูกต้องรงกับความต้องการและทันต่อการใช้งาน

7

มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน

8

มีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน

มาตรฐานที่ 14 สถาบันส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในชุมชนในการ
                         พัฒนาการศึกษา

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการศึกษา

ดี
2

มีการประชาสัมพันธ์เพื่อร้างความเข้าใจให้บุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความสำคัญในการ
จัดการศึกษาร่วมกัน

3

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

4

ผู้แกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
การศึกษา

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเน้นผู้เรียนเป็น
                         สำคัญ

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน

ดี
2

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

3

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบ  และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

4

มารนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5

มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้เรียน

6

มีการจัดกิจกรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา

7

ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  การทำงานร่วมกับผู้อื่นละความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน

8

มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

9

มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถนศึกษาของตน
และมีควมกระตือรือร้นในการไปเรียน

มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในกรบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง

ดี
2

ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ  มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็น
ที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

3

ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
                         การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ระดับดับคุณภาพรวม
1

ผู้หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

ดี
2

มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

1