ขออภัย.... สำหรับผู้ที่ใช้บริการ website
กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์
และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน

เพื่อเป็นไปตาม "พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545". จึงต้องปิด Website นี้ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ....และหวังว่า คงจะได้มีโอกาส นำเสนอเวปไซด์ ตามภาระกิจใหม่ต่อไป..........


ผู้ที่ต้องการข้อมูลในเวปไซด์เดิม สามารถติดต่อได้ที่ E-mail : thaihill@hotmail.com

1