การขอออกโฉนด 
การขอแบ่งแยก รวม หรือ สอบเขตโฉนดที่ดิน 
การขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน
การขอรับมรดก 


การขอออกโฉนด
หลักฐาน
๑. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
๒. ส.ค.๑ ,น.ส.๓,ใบจอง,ใบเหยียบย่ำ,ตราจอง,น.ค.๓
๓. หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน (กรณีไม่มี ส.ค.๑) 
ขั้นตอน
๑. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
๒. นัดและทำการรังวัด และไต่สวนเจ้าของที่ดิน ผู้ปกครองท้องที่         เจ้าของที่ดินข้างเคียง
๓. รังวัดเสร็จ ไม่มีเหตุขัดข้อง ประกาศแจกโฉนด ๓๐ วัน
๔. ถ้ามีผู้คัดค้าน สอบสวนเปรียบเทียบ ตกลงกันไม่ได้ เจ้าพนักงานที่ดินสั่งการ ฝ่ายที่ไม่พอใจไป
ฟ้องศาลภายใน ๖๐ วัน ถ้าฟ้องศาลรอเรื่องจนกว่าเสร็จคดี 
ค่าธรรมเนียม
๑. ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. ค่าประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
๓. ค่ารังวัด แปลงละ ๓๐ บาท
๔. ค่าหลักเขต หลักละ ๑๕ บาท
๕. ค่าออกโฉนด ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ ๕๐ บาท เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ ๒ บาท เศษคิดเป็น ๑ ไร่ 
ค่าใช้จ่าย
๑. ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงในการรังวัด
๒. ค่าป่วยการให้แก่ผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนวันละ ๓๐ บาท
๓. ค่าปิดประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
๔. ค่าพยานคนละ ๕ บาท 


การขอแบ่งแยก รวม หรือ สอบเขตโฉนดที่ดิน
หลักฐาน
๑. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
๒. โฉนดที่ดินหากมีเจ้าของรวมต้องไปทุกคน หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทนได้
๓. ถ้าแบ่งกรรมสิทธิ์รวมต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรส
๔. ถ้าที่ดินมีภาระผูกพัน เช่น จำนอง ภาระจำยอม สิทธิ์เก็บกิน ฯลฯ ต้องมีหนังสือยินยอมของผู้ทรงสิทธิ 
ขั้นตอน
๑. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
๒. นัดและทำการรังวัด และเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขต (หากไม่มา มีหนังสือสอบถาม)
๓. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสั่งการ
๔. สร้างโฉนดและเสนอลงนาม
๕. แจ้งผู้ขอมารับโฉนด 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ชั้นยื่นคำขอ
๑. ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. ค่ารังวัด แบ่งแยก แปลงละ ๓๐ บาท
๓. สอบเขต หรือรวมโฉนด วันละ ๒๐ บาท
๔. ค่าหลักเขต หลักละ ๑๕ บาท
๕. ค่าจดทะเบียนแบ่งแยก แปลงละ ๔๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับกรณีการขอออกโฉนด
ชั้นจดทะเบียน
๑. ค่าจดทะเบียนแบ่งแยก แปลงละ ๔๐ บาท
๒. ค่าโฉนดที่ดินแบ่งแยก ไม่เกิน ๒๐ ไร่ แปลงละ ๕๐ บาท เกิน ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกินไร่ละ ๒ บาท
เศษคิดเป็น ๑ ไร่ 


การขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน
หลักฐาน
๑. กรณีโฉนดชำรุด ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ คือ ตำแหน่งที่ดิน เลขโฉนด ชื่อและตราประจำตำแหน่ง
๑.๑. โฉนดที่ชำรุด
๑.๒. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
๒. กรณีโฉนดสูญหาย หรือชำรุดไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานได้
๒.๑. หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน
๒.๒. พยานบุคคลเชื่อถือได้ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้รู้เห็นการสูญหาย อย่างน้อย ๒ คน
๒.๓. ถ้าเป็นกรณีศาลสั่งให้นำสำเนาคำสั่ง หรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดไปด้วย 
ขั้นตอน
๑. กรณีโฉนดชำรุด ถ้ามีหลักฐานตรวจสอบได้ คือ ตำแหน่งที่ดิน เลขโฉนด ชื่อและตราประจำตำแหน่ง
     (ไม่ต้องประกาศ)
๑.๑. สร้างใบแทนโฉนด และเสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนาม
๑.๒. แจ้งผู้ขอมารับใบแทนโฉนด
๒. กรณีโฉนดสูญหาย หรือชำรุดไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานได้
     (ต้องประกาศ)
๒.๑. จัดทำประกาศ และปิดประกาศ ๓๐ วัน
๒.๒. ครบกำหนดสร้างใบแทนโฉนด
๒.๓. แจ้งผู้ขอมารับใบแทนโฉนด 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
๑. ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. ค่าประกาศ แปลงละ ๑๐ บาท
๓. ค่าออกใบแทนโฉนด ฉบับละ ๕๐ บาท
๔. ค่าพยาน คนละ ๕ บาท 


การขอรับมรดก
หลักฐาน
๑. โฉนดที่ดิน
๒. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๓. หลักฐานการตายของเจ้ามรดก (มรณบัตร)
๔. หลักฐานการตายของทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก
๕. พินัยกรรม (ถ้ามี)
๖. กรณีมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ต้องนำคำพิพากษาดันถึงที่สุดไปด้วย
๗. ถ้าเป็นผู้จัดการมรดก ต้องนำคำสั่งศาลอันถึงที่สุด หรือพินัยกรรม ซึ่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก 
ขั้นตอน
๑. กรณีโอนมรดกธรรมดา
๑.๑. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน สอบสวน จัดทำประกาศ
๑.๒. ประกาศ ๖๐ วัน
๑.๓. ครบกำหนดไม่มีผู้โต้แย้ง จดทะเบียนโอนมรดก
๑.๔. ถ้ามีผู้โต้แย้ง เจ้าพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบสั่งการไปตามที่เห็นสมควร
๑.๕. ฝ่ายที่ไม่พอใจให้ไปฟ้องศาลภายใน ๖๐ วัน ถ้าฟ้องศาลแล้ว รอเรื่องไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๒. กรณีโอนมรดกโดยผู้จัดการมรดก
๒.๑. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
๒.๒. ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนมรดกให้ตามคำขอ
๒.๓. ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น เช่น ตามพินัยกรรม ให้ดำเนินการประกาศตาม ข้อ ๑
๒.๔. ถ้ามีผู้โต้แย้ง รอเรื่องไว้ และให้คู่กรณีไปฟ้องศาล 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
๑. ค่าคำขอ แปลงละ ๕ บาท
๒. ค่าประกาศมรดก แปลงละ ๑๐ บาท
๓. ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก ๔๐ บาท
๔. ค่าจดทะเบียน ร้อยละ ๒ ของจำนวนทุนทรัพย์ตามราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
๕. ค่าจดทะเบียนโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่าคู่สมรส ร้อยละ ๐.๕
(ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจเรียกพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ เช่น หนังสือ
รับรองต่าง ๆ ) 


คำเตือน 
อย่ารับซื้อ รับซื้อฝาก รับจำนอง หรือรับเป็นประกันในการกู้ยืมเงิน โดยมิได้ตรวจสอบเอกสาร
ความถูกต้องกับสำนักงานที่ดินเสียก่อน 
อย่าลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความ 
อย่ามอบโฉนดที่ดินให้กับบุคคลอื่น หากจำเป็นควรถ่ายเอกสารให้ 


เชื่อมโยงไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
หมายเหตุ ไม่มี
เอกสารอ้างอิง Siamlaw.com

1